Navigator

Shows or hides the Navigator window, where you can quickly jump to different parts of your document. Navigator is also available as a deck of the Sidebar. You can also use the Navigator to insert elements from the current document or other open documents, and to organize master documents. To edit an item in the Navigator, right-click the item, and then choose a command from the context menu. If you want, you can dock the Navigator at the edge of your workspace.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Navigator.

On the Standard bar, click

Icon

Navigator On/Off


To open the Navigator, choose View - Navigator (F5). To move the Navigator, drag its title bar. To dock the Navigator, drag its title bar to the left, right or bottom edge of the workspace. To undock the Navigator, hold down the key and double-click on a grey area of the Navigator.

Click the expander icon next to a category in the Navigator to view the items in the category. To view the number of items in a category, rest your mouse pointer over the category in the Navigator. To jump to an item in the document, double-click the item in the Navigator.

To jump to the next or previous item in a document, use the Navigate by box to select the item category, and then click the up or down arrows.

The navigator shows what corresponds to the editing location in the navigator view. This can be according to different categories: Headings, Tables, Hyperlinks and so on. When the "Content Navigation View" button is pressed and headings are selected, the heading belonging to the current editing position is displayed and highlighted in the Navigator. When tables are selected, the associated table is displayed, and so on. If the element is located in a collapsed layer, the required layers above it are automatically expanded and remain expanded afterwards.

Navigate By

Use selection box to choose which type of item should be navigated, when using the Previous and Next buttons.

Kan Darbe

Jumps to the previous item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Previous Object

Previous Item

Itti aanee

Jumps to the next item in the document. To specify the type of item to jump to, click the Navigate By list, and then click an item category - for example, "Images".

Icon Next Object

Next Item

Lakkoofsa fuulaa

Type the number of the page that you want to jump to, and then press Enter. Use the spin buttons to navigate.

Content Navigation View

Switches between the display of all categories in the Navigator and the selected category.

Context menus use a selection of commands found on this help page. The commands in a context menu change, depending on which category or item is selected.

Icon Switch Content Navigation View

Switch Content Navigation View

Icon

Category

Context Menu

Headings Icon

Headings

Collapse/Expand All, Send Outline to Clipboard, Outline Folding, Outline Tracking, Outline Level

Heading item

Collapse/Expand All, Go to, Select, Delete, Promote Chapter, Demote Chapter, Promote Level, Demote Level, Outline Content Visibility, Outline Tracking, Outline Level

Tables Icon

Tables

Table items

Go to, Select, Edit, Delete, Rename

Frames icon

Frames

Images Icon

Images

OLE Objects Icon

OLE Objects

Bookmarks Icon

Bookmarks

Frame, Image, OLE Objects, Bookmark items

Go to, Edit, Delete, Rename

Sections Icon

Sections

Section items

Go to, Select, Edit, Rename

Hyperlinks Icon

Hyperlinks

Hyperlink items

Go to, Edit, Delete, Rename

References Icon

References

Indexes Icon

Indexes

References, Indexes items

Go to

Comments Icon

Comments

Show All, Hide All, Delete All

Comments items

Go to, Edit, Delete

Drawing objects Icon

Drawing objects

Drawing objects items

Go to, Delete, Rename

All

Drag Mode, Display


note

A hidden section in a document appears gray in the Navigator, and displays the text "hidden" when you rest the mouse pointer over it. The same applies to header and footer contents of Page Styles that are not used in a document, and hidden contents in tables, frames, graphics, OLE objects, and indexes.


Toggle Master View

Mul’ata hundataaf mul’ata baratamoo giduu jiru jijjiira yoo galmeen hundataa banaa tahe.

Icon Toggle Master View

Toggle Master View

Irraantoo

Moves the cursor to the header, or from the header to the document text area.

Icon Header

Irraantoo

Jalaantoo

Moves the cursor to the footer, or from the footer to the document text area.

Icon Footer

Jalaantoo

korkoddii <-> Barruu

Jumps between the footnote text and the footnote anchor.

Icon Anchor <-> Text

korkoddii <-> Barruu

Yaadachiisaa Qindeessi

Yaadachiisaa gara qubannoo qaree ammaatti qindeessaaf iddoo kana cuqaasi. Hammaa yaadachiisawwan shanitti qindeessuu ni dandeessa. Gara qindeessaatti utaaluuf, sajoo Naanna'iinsaa cuqaasitii, foddaa Naanna'iinsaa sajoo Reminder keessa cuqaasitii kana booda, qabduu Duraani yk Itti aanee cuqaasi.

Icon Set Reminder

Yaadachiisaa Qindeessi

note

Reminders are navigated in the order in which they are set. Reminders are not saved when a document is closed.


Outline Level

Icon Outline level

Sadarkaa toorii

Click this icon, and then choose the number of heading outline levels that you want to view in the Navigator window. You can also access this command by right-clicking a heading in the Navigator window.

1-10

Click 1 to only view the top level headings (chapter heading) in the Navigator window, and 10 to view all of the headings.

Sanduuqa Tarree

Shows or hides the Navigator list.

Icon List box on/off

Sanduuqa tarree banaa/dhamaa

Promote Level

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down , and then click this icon.

Icon Promote level

Sadarkaa Guddisi

Demote Level

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down , and then click this icon.

Icon Demote level

Sadarkaa Gadbuusi

Promote Chapter

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Chapter Up

Boqannaa Ol

Demote Chapter

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down , and then click this icon.

Icon Chapter down

Boqannaa Gad

tip

Mataduree fi barruu isa faana wal qabatan ariitiidhaan galmee kee keessatti tartiibessuuf, tarree keessaa akaakuu "Mataduree" fili, kana booda sajoo Mul'annoo Qabiyyee cuqaasi. Amma qabeentota tartiibessuudhaaf harkiftee kaa'uu ni dandeessa.


Drag Mode

Sets the drag and drop options for inserting items from the Navigator into a document, for example, as a hyperlink. Click this icon, and then choose the option that you want to use.

Icon Drag mode

Haalata harkisuu

Akka Geessituutti Saagi

Yammuu galmee ammaa keessatti maalimaa harkistee keesu, geessituu siif uuma. Gara maalimaa akeeki geessituutti utaaluuf, geessituu galmee keessaa irra cuqaasi.

Akka Geessituutti Saagi

Galmee ammaa keessatti iddoo akka geessituutti harkistee keesuuf maalimaa filataame saaga. Barruun akka kutaalee hayyisatti saagameera. Maddi yammuu jijjiamu, qabeentootii geessituu ofumaan haaromu. Geessituu galmee keessa hujeekaan haaromsuf, Meeshaale - Haaromsi - Geessitootafiladhu. Saxaatoof, miseensota OLE, wabiif kasooleef; geessituu uumuu hindandeesu.

Akka Garagalchaatti Saagi

Galmee ammaa keessatti iddoo akka geessituutti harkistee keesuuf maalimaa filataame siif garagalcha. Saxaatoof, miseensota OLE, wabiif kasooleef; harkistee ka'uu hindandeesu.

Open Documents

Maqaalee galmeewwan barruu banamanii mara tarreesa. Qabeentaa galmee foddaa Nanna'aa keessaa mulisuuf, maqaa galmee tarree keessaa filadhu. Nanna'aa keessatti galmeen ammaa agarsiifame kun tarree keessaa maqaasaa booda jecha "ka'aa" jedhuun agarsiisama.

Akkasuumas wanta Nanna'aa keessaa mirga cuqaasuun Agarsiisi filadhuutii, kana booda galmee akka agarsiisaamu barbaaddu irra cuqaasi.

Outline Tracking

Set Navigator’s mode of outline tracking. This feature applies only to outline entries under Headings in the Content View frame of Navigator. To see, enable, or change the mode, right-click on Headings or an item under Headings and choose Outline Tracking. The selected mode is applied to the entire document.

In Default and Focus mode, Navigator will automatically select the nearest heading before the current cursor position in the document.

In Default mode, the display of outline entries in Navigator is never changed, only an outline entry is selected.

In Focus mode, Navigator shows only the headings for the selected outline level, relative to the next higher outline level. For example, if a level 2 heading is selected, then all level 2 headings under the same level 1 heading are shown, while any level 3-10 headings (under the same level 1 heading) are collapsed. Other headings, not under the same level 1 heading, are also collapsed.

Choose Off to disable Outline Tracking.

Please support us!