OfnaaHalanjiro Dhiheessaatti

Opens the current document as a LibreOffice Impress presentation. The current document must contain at least one predefined heading paragraph style.

Ajaja kana bira gahuuf...

Faayila - Ergi - AxeeraraOfumaa Dhiyeessaatti filadhu


Sadarkaalee Tootii Dabalame

Dhiheessaa haaraa keessatti akka sadarkaaleen toorii dabalamuuf saagi. Fakkeenyaaf, yoo sadarkaa filatte, keewwatoota warra akkaataa keewwata "Mataduree 1ffaa" tti ananii qofaatu dabalama.

Qabxiixiqqaa Sadarkaa Sadarkaan

Lakkoofsa keewwatoota tokkoon tokkoon sadarkaa toorii (mataduree) kanan gadi irratti dabaluu barbaaddu galchi.

Please support us!