AxeeraraUfmaa uumi

Copies the headings and a number of subsequent paragraphs in the active document to a new AutoAbstract text document. An AutoAbstract is useful for obtaining an overview of long documents. You can specify the number of outline levels as well as the number of paragraphs displayed therein. All levels and paragraphs under the respective settings are hidden.

Ajaja kana bira gahuuf...

Faayilii - Ergi - AxeeraraOfumaa Uumi filadhu


Sadarkaalee Tootii Dabalame

Hagammee sadarkaalee toorii galmee isa haaraatti garagalu saagi. Fakkeenyaaf, yoo sadarkaalee 4 filattee Mataduree 1 hama Mataduree 4tti kewwattooti dhangi'ame marii kewawattoota ifta'aan walfaanee waliin Qabxiixiqqaa Sadarkaa Sadarkaan itti dabalamu,

Qabxiixiqqaa Sadarkaa Sadarkaan

Lakkoofsa keewwatoota ittaanuu guddichi galmee OfnaaHalanjiro keessatti tokkoon tokkoon matadureetti booda akka dabalamee ifteessi. Keewwatooti mari hamma keewwata itti aanee Akkaataa Mataduree waliin bira gahamuutti hiika guddichatti dabalamaniru.

Please support us!