Baafata Faayilii

Baafata Faayilii - Alergi

Faayila - Ergi - Toorrii Dhiyeessaatti filadhu

Faayila - Ergi - Toorrii Gabateemuraatti filadhu

Faayilii - Ergi - AxeeraraOfumaa Uumi filadhu

Faayila - Ergi - AxeeraraOfumaa Dhiyeessaatti filadhu

Faayili - Ergi - Galmee HTML Uumi filadhu

Yoo xinnaatte teessoo dirree kuusdeetaa tokko galmee barruu tokko keessatti saagi. Gaafii akka xalaayyan unka maxxansuu barbaadduuf "Ya" deebiisi.

Sajoo

Makiinsa Ergannoo

Please support us!