Kabala Meeshaalee

Kabalii Meeshaalee dalagaawwan yeroo hedduu fayyadu of keessaa qaba.

Faaran Guddisi

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Icon Zoom In

Faaran Guddisi

Faaran Xinneessi

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Icon Zoom Out

Faaran Xinnessi

% 100

Displays the document at its actual size.

Icon Zoom 100%

100% guddisi

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Icon Show All

Mara Mul'si

Haaromsi

Ajajni kun foormulaa galmee foddaa keessa jiru ni haaroomsa.

Jijjiraamni foddaa Ajaja keessa ofumaan kan haaromsu yoo Haaromsi Mul'annoo ofumaani kakaasamera ta'e dha.

Icon Update

Haaromsi

Qaree Foormulaa

Qaree Foormulaa banuu ykn dhaamsuf sajoo kabala Meeshaale irra fayyadami. Kutaa foormulaa foddaa Ajaja keessa bakkii qareen qubachiifamte yemmuu qareen foormulaa ka'aa ta'u handaara qalloon mallatteefama.

Icon Formula Cursor

Qaree Foormulaa

Mallattoole kabiroo

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Icon Symbols

Symbols

Please support us!