Kabala Haalojii

Kabalii haalojii odeefannoo waa'ee galmee ka'aa mul'isa.

Guddisi

Sababa guddisi fuula ammee agarsiisuu ifteessa.

Fooyya'iinsa Galmee

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Please support us!