Barruu Galcha Jira

Akkaata kallattiin diraa barruu hin hiikamne galchina?

Dirri barruu tokko tokkoo akka ogeejjiiletti ofumasaaniin hikaamaniru. Yeroo baay'e kun waan ati barbaaddu miti. Yoo W* barreessu barbaadde (qubee irraarfii urjoo waliin), urjoon akka ogeejjii baayyisutti hiikama. Kallattiin barruu mallattoo waraabbii lamaan marsi ykn spaceholder dabali.

Fakkeenyota:

Foormulaan MathType alaagamee diraa armaan gadii haammata

W rSup { size 8{*} }

If you have set up Math to convert imported MathType formulas (in - Load/Save - Microsoft Office), you see the formula with a placeholder instead of the asterisk.

Akka foormula armaan gadii keessa {*} gara {} * {} jijjiiri:

W rSup { size 8{} * {} }

Arfii akka barruu kallatiitti saaguf W^"*" fayyadamuus ni dandeessa.

Foormulaaleen tokko tokko mallattoo = jalqabu. Arfii akka barruu kallatiitti galchuuf "=" fayyadami.

Please support us!