Furtuulee Qaxxaamura Foormulaa

Tarreen furtuu qaxxaamura addaa foormulaa uuman kutaa kana keessatti hammatamaniiru.

Furtuu qaxxaamura waliigalaas LibreOffice fayyadami.

Furtuulee Qaxxaamura Dalagaa Foormulaaf

Furtuulee qaxxaamura armaan gadii ajaja baafata Gulaali fi Mul'annoo keessatti gita'a.

F3

Dogongora Ittaanuu

Shift+F3

Dogongora Duraanii

F4

Malkataa Ittaanuu (iddooqa)

Shift+F4

Malkataa Duraanii (iddooqa)

F9

Haaromsi

Navigation in the Elements pane

Xiyya bitaa ykn mirgaa

Gara akaakuu ykn dalagaa ittaanuu bitaa ykn mirgatti siqsi.

Qabduu Saagi

Akaakuu fili (kutaa akaakuu keessatti) ykn Foddaa Ajaja keessa fankishinii saaga (kutaa fankishinii keessatti).

Caancala

Akaakuu maalimaa isaa jalqabaa irraa gara akaakuu fankishinii isaa jalqabaatti utaali.

Shift+Tab

Akaakuu maalimaa isaa maayyii irraa gara akaakuu fankishinii isaa maayyiitti utaali.

Please support us!