Haalata Barruu

Haalata barruu jijjiirraa bani ykn dhaamsi. Haalata barruu keessatti, foormulaalen hojjaa sarara barruu walqixa ta'een agarsiifamu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Haalata Barruu filadhu


Please support us!