Hiriira

Hiriira foormulaa sarar-heedduu akkasumas foormulaale miseensa heedduu sarara tokko keessas ibsuu ni dandeessa. Foddaa Ajaja keessatti ajaja NEWLINE galchuun foormula sarar-heeddu uumu ni dandeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Align


Alignment Dialog

Sardala

Gosa hiriira surdalaa foormulaa sarar-heeddutiif ifteessi.

Bitaa

Miseensa foormula filatame gara bitaatti hiriirsa.

Sajoo Qaxxee

Barruun yeroo hunda bitaatti hiriirfama.


Wiirta'aa

Miseensota foormulaa wiirtutti qindeessa.

Mirgaa

Miseensota foormulaa mirgatti qindeessa.

Durtii

Jijjiirawwan kee akka durtiitti foormulaa haaratiif olka'uuf as bira cuqaasi. Utuu ati ol hin kaa'in dura deebi ittisa ni mula'ata.

Save Default Dialog

Please support us!