Addaan Fageenya

Use this dialog to determine the spacing between formula elements. The spacing is specified as a percentage in relation to the base size defined under Format - Font Size.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Addaan Fageenya filadhu


Spacing Dialog

Miseensa foormulaa addaan fageenya murteessuuf barbaadduf qabduu Akaakuu fayyadama. Danaan qaaqa akaakuu filatte irratti hunda'a. Foddaan duraani addaan fageenyi saanduqa kaa'ame keessaan fooyya'uu isaa isinitti mul'isa.

Akaakuu

Qabduun kun akaakuu addaan fageenya jijjiiruf barbaadde akka filtu sii hayyama.

Addaan Fageenya

Addaan fageenya jijjiiramaa fi ogeejjii giddu, sararoota giddu, fi mallattoo ruuttii fi raadikalii giddu jiru ibsa (hiika).

Addaan Fageenya

Defines the spacing between variables and operators.

Iddina Sararaa

Determines the spacing between lines.

Addaan fageenya hundee

Determines the spacing between the root sign and radicals.

Kasaalee

Addaan fageenya kasaale irrarfii fi jalarfiif hiika.

Irrarfii

Determines the spacing for superscript indexes.

Jalarfii

Determines the spacing for subscript indexes.

Entaalee

Addaan fageenya kabala entaa fi irrayyee ykn waamsiisa giddu jiru hiika.

Irrayyee

Determines the spacing between the fraction bar and the numerator.

Hiramaa

Determines the spacing between the fraction bar and the denominator.

Kabala entaa

Dheerina irra hafaa fi hulfina sarara kabala entaa hiika.

Dheerina hafaa

Determines the excess length of the fraction line.

Hulfina

Determines the weight of the fraction line.

Timijiiwwan

Addaan fageenya mallattoo idaati fi haala timijii gidduu jiru hiika.

Timijii Olaana

Determines the spacing between the sum symbol and the upper limit.

Timijii Gadaana

Determines the spacing between the sum symbol and the lower limit.

Sadallaa

Addaan fageenya sadallaa fi qabiyyee gidduu jiru hiika.

Hamamta irra hafoo (bitaa/mirga)

Determines the vertical distance between the upper edge of the contents and the upper end of the brackets.

Addaan Fageenya

Determines the horizontal distance between the contents and the upper end of the brackets.

Sadallaa safaraa mara

Sadallaa gosa hundumaa safari. Yoo foddaa Ajaja keessatti ( a irra b) galchitee, hojja hundumaa yaada waligalaa sadallaan marsa. Salphaanumatti bitaa ( a irra b mirga ) galchuun dhiibba kana fidu dandeessa.

Hamamta irra hafaa

Adjusts the percentage excess size. At 0 percent the brackets are set so that they surround the argument at the same height. The higher the entered value is, the larger the vertical gap between the contents of the brackets and the external border of the brackets. The field can only be used in combination with Scale all brackets.

Tarreentaa

Addaan fageenya sadhatawaa miseensota tarreentaa keessa hiika

Iddina sararaa

Determines the spacing between matrix elements in a row.

Addaan fageenya tarjaa

Determines the spacing between matrix elements in a column.

Mallattoolee

Addaan fageenya mallattoole walitti dhufeenya jijjiirama waliini ibsa.

Hojjaa dursaa

Defines the height of the symbols in relation to the baseline.

Addaan fageenya gadee

Determines the minimum distance between a symbol and variable.

Ogeejjiilee

Addaan fageenya ogeejjii fi jijjiiramaa ykn lakkoofsa giddu ibsa.

Hamamta irra hafaa

Determines the height from the variable to the operator's upper edge.

Addaan Fageenya

Determines the horizontal distance between operators and variables.

Handaaraalee

Foormulaakeetti handaara dabali. Yoo barreessa LibreOffice keessa faayila barruu keessatti foormulaa walitti fiduu barbaadde dirqalli kun qabatamaan fayyida-qabeessa. Yemmu qindeessinu, akka hamamtatti 0 hin fayyadamne mirkaneefadha, sababa rakkoo ilaalcha barru iddoo (bakka) saagitii marsanitti uumaniif.

Bitaa

The left border is positioned between the formula and background.

Mirgaa

The right border is positioned between the formula and background.

Gubbaa

The top border is positioned between the formula and background.

Jala

The bottom border is positioned between the formula and background.

Dirree Durargii

Displays a preview of the current selection.

Durtii

Saves your changes as your default settings for all new formulas. A security response will appear before saving these changes.

Save Default Dialog

Please support us!