Bocquu

Bocquu miseensa foormulatti fayyadamtuu ibsa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Bocquu filadhu


Font Type Dialog

Bocquulee Foormulaa

Bocquulee jijjiiramtoota, lakkoofsoota fi barruu saagamn kanneen miseensa foormulaa kee uuman ibsuu ni dandeessa.

Saanduqni tarree qaaqa Bocquu keessa bocquu durtii miseensota hundaaf agarsiisa. Bocquu garagaratti jijjiruuf, Fooyyessi cuqaasi, ittaansun gosa miseensa filadhu. Saanduqni qaaqa haara ni dhufa. Bocquu yaadame filadhu akkasumas amaloota yaadamani kamiyyu mirkanneessa, ittaansuun Tole cuqaasi. Akka bocquu durtiitti jijjirra amma qindeessuuf, qabduu Durtii cuqaasi.

note

Yoo tokkoon tokkoon keeyyata barruu bocquu kabiroo atii barruu hundaaf fayyadamte alatti mallattoo itti godhu yoo barbaadde, achii ajaja Bocquu foddaa Ajaja keessatti galchi.


Jijjiiramoota

Bocquulee jijjiiramtoota foormulaa kee keessatiif filachu ni dandeessa. Fakkeenyaaf, foormulaa x=SIN(y) kana keessatti, x fi y jijjiiramtoota, bocquu itti ramadame calaqqisiisu.

Fankishinootas

Maqaa fi amaloota faankishiniitif bocquu fili. Fakkeenyaaf, faankishinii foormulaa x=SIN(y) are =SIN( ) keessa.

Lakkoofsoota

Lakkoofsota foormulaa kee keessa jiraniif bocquu filachuu ni dandeessa.

Barruu

Barruu foormulaa kee keessa jiraniif bocquu ibsa (hiika).

Bocquulee Mammiloo

Qaaqa Bocquu kutaa kana keessatti bocquu ibsuu dandeessa, qaamoota barruu kabiroo foormulaa keessa wajjiin dhangeessuu ni dandeessa. Bocquulee bu'uura sadeen Serif, Sans fi Dhaabbata ni argamu. Bocquu kabiroo kamiyyu bocquu bu'uura ulaaga addunyaa guutun ijaaramanitti dabaluu ni dandeessa. Bocquu hundi system kee irratti ijaarame itti fayyadamuuf ni jira. Qabduu Fooyyessi jedhu filadhu filannoo tarree saanduqa keessa bal'isuu deegara.

Yoo bocquulee garagara foddaa Ajaja keessatti ajaja BOCQUU wajjiin qindeessite bocquulee maamiloo kun fayyadu.

Serif

Bocquu fayyadamuuf jirtuu dhangii bocquu serif ifteessu ni dandeessa. Serifs "qajeelcha" xiqqoo mullachuu danda'anii dha, fakkeenyaaf, jala qubee guguddaa A yeroo bocquu bay'isu serif fayyadamne. Serifs fayyadamuun baay'e faayidaqabeessa sababni isaa agartuu dubbistoota sarara qajeela irra qajeelcha akkasumas dubbisu si'ayesiisa.

Sans

Dhangeessuu bocquu sans tiif bocquu ifteessu ni dandeessa.

Dhaabbataa

Dhangeessu bocquu dhaabbataa tiif bocquu ifteessu ni dandeessa.

Fooyyessi

Baafata ol bahuu kana keessa qaaqa Bocquu gahuuf filannoo tokkoo cuqaasi, bocquu fi amaloota foormulaa gita'etiif ibsuu ni dandeessa akkasumaas bocquu maamilootiif.

Durtii

Jijjiira kee akka durtii foormulaa haara hundaaf olka'uuf qabduu kana cuqaasi. Jijjirroota erga mirkaneesite booda, qabduu yaa cuqaasi.

Save Default Dialog

Please support us!