Mallattoole kabiroo

Mallattoolee herreega gosa garagaraa mul'isa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Kabirootafiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.


Mallattoole bal'inaan

Partial Icon

Partial

Walakkee s dhaaf malattoo saaga. Foddaa Ajaja ajaji: walakkee

Infinity Icon

Infinity

Mallatto daanga-maleessa saaga. Ajajni foddaa Ajaja: infinity ykn infty

Nabla Icon

Nabla

Mallatto ogeejjii karqabee Naablaa saaga. Ajajni foddaa Ajaja: nabla

There exists Icon

There exists

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: exists

There does not exist Icon

There does not exist

Inserts the symbol for an existential quantifier. Command for the Commands window: notexists

For all Icon

For all

Mallattoo ibsituu addunyaawa "hundaafi" saaga. Ajajni foddaa Ajaja: forall

h Bar Icon

h Bar

Mallattoo kabala-h dhabbata saagat. Ajajni foddaa Ajaja: hbar

Lambda Bar Icon

Lambda Bar

Mallattoo kabala-laamda saaga. Ajajni foddaa Ajaja: lambdabar

Real Part Icon

Real Part

Mallattoo qaama dhugaa lakkoofsa xaxaa saaga. Ajajni foddaa Ajaja: re

Imaginary Part Icon

Imaginary Part

Mallattoo qaama yaada lakkoofsa xaxaa saaga. Ajajni foddaa Ajaja: im

Weierstrass p Icon

Weierstrass p

Sajoo mallattoo faankishinii Weierstrass p saaga. Ajajni foddaa Ajaja: wp

Left Arrow Icon

Left Arrow

Sajoon kun xiyya bitaa saaga. Ajajni foddaa Ajaja: leftarrow

Right Arrow Icon

Right Arrow

Sajoon kun xiyya mirgaa saaga. Ajajni foddaa Ajaja: rightarrow

Up Arrow Icon

Up Arrow

Sajoon kun xiyya olii saaga. Ajajni foddaa Ajaja: uparrow

Down Arrow Icon

Down Arrow

Sajoon kun xiyya asii gadii saaga. Ajajni foddaa Ajaja: downarrow

Ellipsis Icon

Ellipsis

Sajoon kun cita (tuqaalee surdalaa xiqqoo sadii) saaga. Ajajni foddaa Ajaja: dotslow

Math-axis Ellipsis Icon

Math-axis Ellipsis

Sajoon kun cita siiqqee-Math (tuqaale surdalaa sarjaan wiirta'an sadii) saaga. Ajajni foddaa Ajaja: dotsaxis

Vertical Ellipsis Icon

Vertical Ellipsis

Sajoon kun cita sarjaa (tiqaale sarjaa sadii) saaga. Ajajni foddaa Ajaja: dotsvert

Upward Diagonal Ellipsis Icon

Upward Diagonal Ellipsis

Sajoon kun cita shafaaxa asii olii (tuqaalee sadii shafaaxaan gajjeella bitaati gara gubba mirgaa) saaga. Ajajni foddaa Ajaja: dotsup ykn dotsdiag

Downward Diagonal Ellipsis Icon

Downward Diagonal Ellipsis

Sajoon kun cita shafaaxa asii gadii (tuqaale sadii shafaaxaan olaana bitaati gara gadaana bitaa) saaga. Ajajni foddaa Ajaja: dotsdown

Foddaa Ajaja keessatti backepsilon barreessuun epseelonii duuba saagu ni dandeessa.

Iddooqa foormulaa kee keessatti saaguuf, <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessi.

Please support us!