Dhangeessuu

Ajajoota barreefaman

Symbol in Elements pane

Hiikkoo

lsup

Icon

Muldhisaa n bitaa

csup

Icon

Muldhisaa n kallattiin arfii gubba

^ or sup or rsup

Icon

Muldhisaa n mirgaa

binom

Icon

Binom

newline

Icon

Sarara haaraa

lsub

Icon

Kasaa bitaa

csub

Icon

Kasaa kallattiin arfii gadii

_ or sub or rsub

Icon

Kasaa mirgaa

stack{...}

Icon

Tartiiba

`

Icon

Iddoo xiqqoo/ bakka duwwa xiqqoo

alignl

Icon

Bitatti hiriirsuu

alignc

Icon

Wiirtu surdalatti hiriirsuu

alignr

Icon

Mirgatti hiriirsuu

matrix{...}

Icon

Tarreentaa

~

Icon

Iddoo bal'aa/addaan fageenya

nospace{e1 e2 ...}

Suppress horizontal space between elements


Dhangii

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Please support us!