Amaloota

Ajajoota barreefaman

Symbol in Elements pane

Hiikkoo

acute

Icon

Malduu mirga gubba arfii irraani

bar

Icon

Kabala surdala arfii gubba

bold

Icon

Yabbuu

breve

Icon

Golboo bana gubba arfii irraani

check

Icon

Qinaaxxii gubbaa gara gadii

circle

Icon

Geengoo gubbaa arfii

color

Ajajni color halluu arfii ni jijjiira; Foddaa Ajaja keessatti kallattiin color galcha. Ittaansun maqa halluu (gurraacha, adii, hallataa, maagneetaa, diima, cuquliisa, magariisa, ykn keelloo). Ittaansuun arfii jijjiiramu galcha.

dddot

Icon

Tuqaale sadii arfii gubba

ddot

Icon

Tuqaale lama arfii gubba

dot

Icon

Tuqaa gubbaa arfii

grave

Icon

Malduu gadjalla mirgaa arfii irraani

hat

Icon

"Qinaaxxii" Arfii irraani

ital

Icon

Quberkataa

nbold

Amala yabbu haqi

nitalic

Amala Quberkataa haqi

overline

Icon

Kabala surdala arfii gubba

overstrike

Icon

Kabala surdala arfii keessaan

phantom

Icon

Arfii yaada

tilde

Icon

Dalduufaa arfii irra

underline

Icon

Kabala surdala arfii gadjalla

vec

Icon

Xiyya karqabee arfii irras

widehat

Icon

qinaaxxii bal'aa, hamamtaa arfii itti mijeessi

widetilde

Icon

Dalduufaa bal'aa, hamamtaa arfii itti mijeessi

widevec

Icon

xiyya karqabee bal'aa, hamamtaa arfii itti mijeessi


Please support us!