Ogeejjii Tokkee fi Lamee

Ajajoota barreefaman

Symbol in Elements pane

Hiikkoo

-

Icon

Hir'isuu

-

Icon

mallattoo -

-+

Icon

Hir'isuu/Ida'uu

/

Icon

Qooddii

*

Icon

Baay'isuu

+

Icon

Ida'atii

+

Icon

mallattoo +

+-

Icon

Ida'uu/Hir'isuu

and or &

Icon

Dalagaa Buuliyaanii AND

boper

No symbol.

Ogeejjii lamee. Mallattoo hiika fayyadamaa ittaana, akka ogeejjii lameetti fayyada.

Usage a boper %SYM1 b

uoper

No symbol

Ogeejjii tokkee. Mallattoo hiika fayyadamaa ittaana, akka ogeejjii tokkee fayyada.

Usage: uoper %SYM2 b

cdot

Icon

Baayyisuu, mallattoo baayisu xiqqoo

circ

Icon

Mallattoole walfaannee

div

Icon

Qooddii

neg

Icon

Buuliyaanii NOT

odivide

Mallattoon hin jiru.

Haxaaroo / geengoo keessa

odot

Mallattoon hin jiru.

Mallattoo baay'isu xiqqoo geengoo keessa

ominus

Mallattoon hin jiru.

Mallattoo hirrisu geengoo keessa

oplus

Mallattoon hin jiru.

Mallattoo ida'u geengoo keessa

or or |

Icon

Dalagaa Buuliyaanii OR

otimes

Mallattoon hin jiru.

Hama mallattoo geengo keessa jiru baayyisa

over

Icon

Qooddii/entaa

times

Icon

Baay'isuu

widebslash

Mallattoon hin jiru.

Haxaarroo \ arfiilee lama giddu, inni mirgaa irrarfii, inni bitaa jalarfii

wideslash

Mallattoon hin jiru.

Haxaaroo / arfiilee lama gidduu, inni bitaa irrarfii, inni mirgaa jalarfii


Ogeejjii Tokkee/Lamee

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Please support us!