Dhangii

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Dhangiileefiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.


The following is a complete list of all available formatting options in LibreOffice Math. The icon next to the formatting option indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Sajoo Yaaddannoo

Qubeen "a" iddooqa foormulaa kee keessaa atii dhangeessuu dhaahamutti itti ramaduu barbaaddu agarsiisa. Arfii kana arfii biroo kamiyyuu feetef bakka buusu ni dandeessa.


dirqalalee dhangeessuu

Superscript left Icon

Bitaa irrarfii

Iddooqa gara bitatti irrarfii saagi. Dabalataan <?>lsup{<?>} foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Superscript top Icon

Irrarfii irra

Irrarfii kallattiin iddooqaa ol jiru saagi. Dabalataan <?>csup<?> kallattiin foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Superscript right Icon

Mirgaa irrarfii

Iddooqa gara mirgatti irrarfii saagi. Dabalataan <?>^{<?>} kallattiin foddaa Ajajoota keessatti barreessuu, ykn rsup ykn sup gargaaramu ni dandeessa.

Vertical stack (2 elements) Icon

Tartiiba sarjaani (miseensolii 2)

Iddooqa lamaa waliin tartiiba sarjaani (binomial) saagi. Dabalataan binom<?><?> kallattiin foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

New line Icon

Sarara haaraa

Galmee kee keessatti sarara haaraa saagi. Kallattiin foddaa Ajaja keessattis newline barreessu ni dandeessa.

Subscript left Icon

Bitaa jalarfii

Iddooqa gara bitatti jalarfii saagi. Dabalataan <?>lsub{<?>} foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Subscript bottom Icon

Jala jalarfii

Kallattiin iddooqa jalaa jalarfii saagi. Dabalataan kallattiin <?>csub<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Subscript right Icon

Mirgaa jalarfii

Mirgaa iddooqatti jalarfii saaga. Dabalataan <?>_{<?>} foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa, mursaa jalarfii rsub ykn sub bakka buusu ni dandeessa.

Vertical stack (3 elements) Icon

Tartiiba sarjaani (miseensolii 3s)

Iddooqa sadii waliin tartiiba sarjaa saaga. Dabalataan stack {<?>#<?>#<?>} foddaa Ajajoota keesssatti barreessuu ni dandeessa.

Small gap Icon

Addaan fageenya xiqqaa

Iddooqa fi miseensa itti aanuu giddutti addan fageenya xiqqaa saaga. Foddaa Ajaja keessatti kallattiin ` barreessu ni dandeessa. Bitaa ykn mirgaa mallatto, jijjiiramaa, lakkoofsa ykn ajaja xumurametti ajajni mul’achu qaba.

Align left Icon

Bitatti hiriirsuu

Sajoon kun hiriira bita "a" tti ramada akkasumas iddooqa saaga. Dabalataan alignl<?> foddaa Ajajoota keessatti kallattiin barreessuu ni dandeessa.

Align to horizontal center Icon

Wiirtu surdalatti hiriirsuu

Hiriira wiirtu surdala "a" tti ramada akkasumas iddooqa saaga. Dabalataan alignc<?> foddaa Ajajoota keessatti kallattiin barreessuu ni dandeessa.

Align right Icon

Mirgatti hiriirsuu

Ajaja hiriira mirgaa fi iddooqa saaga. Dabalataan alignr<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Matrix stack Icon

Tartiiba tarreentaa

Sajoon kun tarreentaa iddooqa afur waliin saaga. Dabalataan matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} foddaa Ajajoota keessatti kallattiin barreessuu ni dandeesssa. Miseensi safaka kana keessaa qubannoon isaani qindeessaa lamaan eerama; inni jalqabaa lakkoofsa dalgaa fi inni lammata immoo lakkoofsa tarjaa ifteessa. Arfii ida'uun tarreenta kana kallattii kamiiniyyuu foddaa Ajajoota keessa baldhisuu ni dandeessa.

Gap Icon

Addaan fageenya

Sajoon kun addaan fageenya ykn iddoo iddooqa giddutti saaga. Foddaa Ajaja keessattis kallattiin ~ barreessu ni dandeessa. Mirga ykn bitaa mallaattoo, jijjiiramaa, lakkoofsa ykn ajaja xumurametti ajajni mul'achuu qaba.

Hiriiraaf, ajajootni alignl, alignc fi alignr keessumattu ni fulla'aa, yoo atii

Yemmu ajaja hiriira fayyadamtu,

Ajaja "matrix" fayyadamuun hiriirsuuf

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Gara bitatti hiriirsu

Yoo sararri ykn himannoon barruun eegale, durtiin bitaarra hiriifamu. Kana ajaja hiriirsu kamiiniyyu jijjiru ni dandeessa. Fakkeenya stack{a+b-c*d#alignr "text"}, yeroo "barruu"n gara mirgaatti hiriirfame mul'atu. Yeroo hunda barruun mallattoo waraabbiitiin marfamu akka qaban yaadadha.

The standard centralized formulas can be aligned to the left without using the Format - Align menu. To do this, place an empty character string, that is, the inverted commas which surround any text "", before the section of formula that you want to align. For example, typing "" a+b newline "" c+d results in both equations being left-aligned instead of centered.

Sajoo Ofegannoo

Yemmuu foddaa Ajaja keessatti odeefannoo barreessinuu, Dhangiin tokko tokkoo caasa sirrii iddoo akka barbaadan yaadadhu. Kun keessumayyuu kan dhugoomu yemmuu bakka iddooqa gatii (fakkeenyaaf, a lsup{3}) galchituu dha.


Brackets and Grouping odeefannoo dabalataa waa'ee dhangeessuu LibreOffice Math keessattiif cuqaasi.

Odeeffannoo faayidaqabeessa ta'anii waa'een Kasaalee fi Eksiponeentii and Safaruu, galmee kee kara gaari salphaa ta'een akka ati qindeessitu si gargaara.

Please support us!