Sadallaa

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Sadallaafiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Brackets from the listbox.


The following is a complete list of all available bracket types. The icon next to the bracket type indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Gosoota Sadallaa

Icon

Golboota korboo (golbee lakkuu)

Golboota korboo (golbee lakkuu) baratamoo keessatti iddooqa saagi. Dabalataan (<?>) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Golbee arfakkuu

Golbee arfakkuu keessatti iddooqa saagi. Dabalataan [<?>] foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Golbee arfakkuu lama

Golbee arfakkuu lama keessatti iddooqa saagi. Dabalataan ldbracket <?> rdbracket foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Sadalgoo (sadallaa marmaramaa)

Inserts a placeholder within braces (curly brackets). You can also type lbrace<?>rbrace directly in the Commands window.

Icon

Kabala Sarjaa altokkee

Kabala sarjaa keessatti iddooqa saagi. Dabalataan lline <?> rline kallattiin foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Kabala sarjaa dachaa

Kabala sarjaa dachaa keessatti iddooqa saagi. Dabalataan ldline <?> rdline kallattiin foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Sadallaa kofa

Sadallaa kofa keessatti iddooqa saagi. Dabalataan langle <?> rangle foddaa Ajajoota keessatti barreessu ni dandeessa.

Icon

Sadallaa ogeejjii

Sadallaa ogeejjii keessatti iddooqa saagi. Dabalataan langle <?> mline <?> rangle foddaa Ajajoota keessatti barreessu ni dandeessa.

Icon

Sadallaa garee

Sadallaa garee saagi. Dabalataan {<?>} foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Sadallaa kolboo (safarjijjirama))

Iddooqa tokkoon sadallaa kolba'e safarjijjirama saagi. Dabalataan left(<?> right) foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

Icon

Golbee arfakkuu (safarjijjirama)

Iddooqa waliin golbee arfakkuu safarjijjirama saagi. Dabalataan left[<?> right] foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa. Hamamtaan sadallaa ofumaan mijeefama.

Icon

Golbee arfakkuu dachaa (safarjijjirama)

Iddooqa waliin golbee arfakkuu dachaa safarjijjirama saagi. Dabalataan left ldbracket <?> right rdbracket kallattiin foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa. Hamamtaan sadallaa ofumaan mijeefama.

Braces (scalable) Icon

Sadalgoo (safarjijjirama)

Iddooqa waliin sadalgoo safarjijjirama saagi. Dabalataan left lbrace <?> right rbrace foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa. Hamamtaan sadalgoo ofumaan mijeefama.

Single vertical bars (scalable) Icon

Kabala Sarjaa altokkee (safarjijjirama)

Iddooqa waliin kabala sarjaa altokkee safarjijjirama saagi. Dabalataan left lline <?> right rline foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa. Hamamtaan sadallaa ofumaan mijeefama.

Double vertical bars (scalable) Icon

Kabala Sarjaa dachaa (safarjijjirama)

Iddooqa waliin kabala sarjaa dachaa safarjijjirama saagi. Dabalataan left ldline <?> right rdline foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa. Hamamtaan sadallaa ofumaan mijeefama.

Angle brackets (scalable) Icon

Golboota kofa (safarjijjirama)

Iddooqa waliin golboota kofa safarjijjirama saagi. Dabalataan left langle <?> right rangle foddaa Ajajoota keesssatti barreessuu ni dandeessa. Hamamtaan sadallaa ofumaan mijeefama.

Operator brackets (scalable) Icon

Sadallaa ogeejjii (safarjijjirama)

Iddooqa waliin sadallaa ogeejjii safarjijjirama saagi. Dabalataan left langle <?> mline <?> right rangle foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa. Hamamtaan sadallaa ofumaan mijeefama.

Brace top (scalable) Icon

Sadalgoo gubba (safarjijjirama)

Iddooqa waliin sadalgoo surdala irraa safarjijjirama saagi. Dabalataan <?> overbrace <?> foddaa Ajajoota keessatti kallattiin galchuu ni dandeessa. Hamamtaan sadallaa ofumaan mijeefama.

Brace bottom (scalable) Icon

sadalgoo jalaa (safarjijjirama)

Iddooqa waliin sadalgoo surdala jalaa safarjijjirama saagi. Dabalataan <?> underbrace <?> foddaa Ajajoota keessatti kallattiin barreessuu ni dandeessa. Hamamtaan sadallaa ofumaan mijeefama.

Sadallaa lafa saaguf, lfloor<?>rfloor foddaa Ajajoota keessatti kallattiidhaan barreessi.

Sadallaa qinaaxxii saaguf, lceil<?>rceil foddaa Ajajoota keessatti kallattiin barreessi.

Sadallaa lafaa safarjijjirama saaguuf, left lfloor<?>right rfloor foddaa Ajajoota keessatti kallattiin barreessi.

Sadallaa qinaaxxii safarjijjirama saaguf, left lceil<?>right rceil foddaa Ajajoota keessatti kallattiin barreessi.

Sajoo Qaxxee

Sadallaan ofumaan kan hamamtaa'u yeroo atii bitaa fi mirga ajaja sadallaa fuulduratti barreessitudha, fakkeenyaaf, bitaa(a'n b irra mirgaa). Hamamtaa fi addaan fageenya sadallaas Dhangii - Addaan Fageenya - Akaakuu - Sadallaa filachuun qindeessu ni dandeessa. Akkasumas dhibbeentaa yaadamen qindeessuuni. Safaraa sadallaa maraa mallatteessii sanduuqaitti jijjirama fayyadamtuu mara foormulaa sadallaa keessa mirkaneessis.


Sadallaa altokkees gargaaramu ni dandeessa. Kana gochuuf, ajaja fuulduratti haxaarroo \ barreessi. Fakkeenyaaf, yeroo atii \[, barreessituu golboon arfakkuu bitaa gara faallatiin alaatu mul'ata. Kun kan gargaaru sadallaa faalla uumuf ykn gidduutti ijaaruuf. Sadallaa safarjijjirama hin ta'in qofatuu qofatti gargaaramuu akka dandeessu yaadadha. Hamamtaa jijjiruuf, ajaja hagamta gararami.

Fakkeenyoota sadallaa altokkee

Sadallaa hin safaramiin:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

For scaled brackets use none as the bracket name

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Sajoo Yaaddannoo

The phantom statement ensures that the last bracket is the correct size.


Sajoo Ofegannoo

Yeroo foddaa ajajatiin kallattiin galchinuu iddoolee (addaan fageenya) miseensota gidduu keessu mirkaneefadhu. Kun caasaa sirri akka baramee nuu mirkaneessa.


Odeefannoon faayida qabeessa waa'ee kasaalee fi eksiponeentii akkasumaas safaruu haalan akka atii foormulaa kee caasessittuu si gargaara. Odeefannoo dabalataa waa'ee sadallaa, Sadallaa fi Gurmeessu ilaali.

Please support us!