Hariiroole

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Ajaja kana bira gahuuf...

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Quunnamtiifiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.


The following is a complete list of the relations. The symbol next to the name of the relation indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

Hariiroole:

is equal Icon

walqixa dha

Iddooqa lamaa waliin mallattoo walqixaa (=) saagi. Dabalataan <?> = <?> foddaa Ajajoota keessatti kallattiin barreessuu ni dandeessa.

does not equal Icon

wal qixa mitii

Sajoon yookaan ajajni neq kun iddooqa lamaa waliin hima walcaalma saagi. Dabalataan <?> neq <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandessa.

identical to Icon

... walfakkaataa

Iddooqa lamaa waliin arfii hariiroo walfakkaataa (roggita) saagi. Dabalataan <?> equiv <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

orthogonal to Icon

... ortoogonaali dha

Iddooqa lamaa waliin arfii hariiroo ortoogonaalii (kofa sirri) saagi. Dabalataan <?> ortho <?>foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

divides Icon

Qoodiile

Arfii qoodiile saagi. Dabalataan <?> qoodiile <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

does not divide Icon

hin qoodamu

Sajoon kun arfii hin qoodamu saagi. Dabalataan <?>ndivides<?> foddaa Ajajoota keesssatti barreessuu ni dandeessa.

less than Icon

irra xiqqaa

Hariiroo irraa xiqqaa saagi. Dabalataan <?>lt<?> ykn <?> < <?> foddaa Ajajoota keesssatti barreessuu ni dandeessa.

greater than Icon

irra guddaa

Hariiroo irra guddaa saagi. Dabalataan <?> gt <?> ykn <?> > <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

approximately equal to Icon

walqixatti Dhiihaat

Iddooqa lamaa waliin hariiroo walqixatti Dhiihaat saagi. Dabalataan <?> approx <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

parallel to Icon

... walmaddii dha

Iddooqa lamaa waliin hariiroo walmaddii saagi. Dabalataan <?>parallel<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

less than or equal to (slanted) Icon

irra xiqqaa yookaan walqixa (duufa'e)

Iddooqa lamaa waliin hariiroo irra xiqqaa yookaan walqixa saagi. Dabalataan <?> leslant <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessu ni dandeessa.

greater than or equal to (slanted) Icon

irra guddaa yookaan walqixa (duufa'e)

Iddooqa lamaa waliin hariiroo irra guddaa ykn walqixa saagi. Dabalataan <?>geslant<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

similar or equal to Icon

walffakaata ykn walqixa

Iddooqa lamaa waliin hariiroo walffakaata ykn walqixa saagi. Dabalataan <?>simeq<?> foddaa Ajajoota keessatti barressuu ni dandeessa.

proportional to Icon

... gitaa'aa dha

Iddooqa lamaa waliin hariiroo gitaa'aa walii saagi. Dabalataan <?> prop <?>foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

less than or equal to Icon

irra xiqqa ykn walqixa

Iddooqa lamaa waliin hariiroo irra xiqqa ykn walqixa saagi. Dabalataan <?> le <?> ykn <?> <= <?> foddaa Ajajoota keessatti barressuu ni dandeessa.

greater than or equal to Icon

irra gudda ykn walqixa dha

Iddooqa lamaa waliin hariiroo irra gudda ykn walqixa dha saagi. Dabalataan <?> ge <?> ykn <?> >= <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

similar to Icon

walfakkaata dha

Sajoon kun hariiroo walfakkaataa iddooqa lamalamaa waliin saaga. Dabaltaan <?>sim<?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

toward Icon

gara

Iddooqa lamaa waliin gara mallatto hariirootti saagi. Dabalataan <?> toward <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuu ni dandeessa.

double arrow pointing left Icon

xiyya lama bitatti akeekan

Yaayaa hariiroo xiyya kabala lamaa gara bitaa akeekansaaga. Fodda Ajaja keessattis dlarrow barreessuu ni dandeessa.

double arrow pointing left and right Icon

xiyya lama bita fi mirgatti akeekan

Yaayaa hariiroo xiyya kabala lamaa gara bitaa fi mirgatti akeekan ogeejjii lamaa waliin saaga. Fodda Ajaja keessattis dlrarrow barreessuu ni dandeessa..

double arrow pointing right Icon

xiyya lama mirgatti akeekan

Iddooqa lamaa waliin yaayaa ogeejjii xiyya kabala lamaa gara mirgaa akeekan saaga. Fodda Ajaja keessattis drarrow barreessuu ni dandeessa.

precedes Icon

precedes

Iddooqa lamaa waliin yaayaa ogeejjii xiyya kabala lamaa gara mirgaa akeekan saaga. Fodda Ajaja keessattis drarrow barreessuu ni dandeessa.

succeeds Icon

succeeds

Iddooqa lamaa waliin agarsistuu walitti fiddu saaga. Fodda Ajaja kessattis circ barreessu ni dandeessa.

not precedes Icon

not precedes

Iddooqa lamaa waliin yaayaa ogeejjii xiyya kabala lamaa gara mirgaa akeekan saaga. Fodda Ajaja keessattis drarrow barreessuu ni dandeessa.

not succeeds Icon

not succeeds

Iddooqa lamaa waliin yaayaa ogeejjii xiyya kabala lamaa gara mirgaa akeekan saaga. Fodda Ajaja keessattis drarrow barreessuu ni dandeessa.

precedes or equal Icon

Cita tuuta ykn walqixa

Iddooqa lamaa waliin yaayaa ogeejjii xiyya kabala lamaa gara mirgaa akeekan saaga. Fodda Ajaja keessattis drarrow barreessuu ni dandeessa.

succeeds or equal Icon

Cita tuuta ykn walqixa

Iddooqa lamaa waliin yaayaa ogeejjii xiyya kabala lamaa gara mirgaa akeekan saaga. Fodda Ajaja keessattis drarrow barreessuu ni dandeessa.

precedes or equivalent Icon

Cita tuuta ykn walqixa

Iddooqa lamaa waliin yaayaa ogeejjii xiyya kabala lamaa gara mirgaa akeekan saaga. Fodda Ajaja keessattis drarrow barreessuu ni dandeessa.

succeeds or equivalent Icon

Cita tuuta ykn walqixa

Iddooqa lamaa waliin yaayaa ogeejjii xiyya kabala lamaa gara mirgaa akeekan saaga. Fodda Ajaja keessattis drarrow barreessuu ni dandeessa.

Iddooqa lamaan hariiroo daran irra guddaa uumuuf, <?> gg <?> ykn >> foddaa Ajajoota keessatti barreessi.

ll ykn << foddaa Ajajoota keessatti Hariiroo daran irra xiqqaa foormulaa keessatti saaguuf barreessi.

Hariiroon akkasitti hiikama iddooqa lamaa waliin <?>def<?>barreessuni saagamu.

Arfii walgittaa tiin fakkii iddooqa lamaa waliin <?> transl <?> foddaa Ajajoota keessatti barreessuun saagi.

Ajajni <?>transr<?> kun arfii wagittaa xabboo...dhaan iddooqa lamaa waliin saaga.

Sajoo Ofegannoo

Yeroo foddaa Ajaja tiin odeefannoo hujeekaan galchiinu, caasaa sirri lakkoofsa ogeejjii iddoo barbaachisuu yaadadha. Kun keessumattu kan dhugoomu yoo atii iddooqarra gatiitti hojjeecha jiraatte dha. Fakkeenyaaf, hariiroo "tilmaaman irra caala" , 10 gg 1 ykn a gg bbarreessi.


Please support us!