Foormullaa Maalimootaa

Kun tarreele ogejjii, faankishinii, mallattoo fi dirqala dhangii kan foormula keessa saagamani dha.

Some examples show you the range of operations.

Foddaan filannoo kutaale lamatti hirama. Mallattoo gara gubba foddaa cuqaasuun mallattoo hirkataa foddaa walakka gadirratti agarsiisa.

Faankishinii gasa tokko baafata xixxiqqa keessa jiraan kara baafata halqara foddaa Ajajaa ga'uu dandessu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Mul'annoo - Maalimoota Foormullaafiladhu


Ogeejjii Tokkee/Lamee

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Hariiroole

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Tuuta Dalagaalee

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Fankishinoota

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Ogeejjiilee

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Sadallaa

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Dhangii

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Mallattoole kabiroo

Mallattoolee herreega gosa garagaraa mul'isa.

Fakkeenyoota LibreOffice Math

Kanneen armaan gadii tarreele lakkaddaa foormula LibreOffice Math keessa.

Gabaatee Wabii Foormulaa

Kutaan wabii kun tarreele heedduu ogeejjii, faankishinii, mallattoole fi amala dhangeessuu LibreOffice Math keessa of keessatti qaba. Ajajootni baay'een agarsiisaman sajoo foddaa Foormulaa Maalimootaa ykn baafata halqara foddaa Ajaja keessa fayyadamuun saagamu.

Please support us!