Haaromsi

Ajajni kun foormulaa galmee foddaa keessa jiru ni haaroomsa.

Jijjiraamni foddaa Ajaja keessa ofumaan kan haaromsu yoo Haaromsi Mul'annoo ofumaani kakaasamera ta'e dha.

Ajaja kana bira gahuuf...

Mul'annoo - Haaromsi filadhu

Furtuu F9

Kabala Meeshaalee irra,

Icon Update

Haaromsi


Please support us!