To access this function...

Gulaali - Malkataa Itti Aanuu filadhu

Furtuu F4

Gulaali - Malkataa Durraanii filadhu

Shift+F4

Gulaali - Dogongora Itti Aanuu filadhu

Furtuu F3

Gulaali - Dogongora Durraanii filadhu

Shift+F3

Kabala Meeshaalee irra,

Icon Zoom 100%

100% guddisi

Mul'annoo - Faaran Guddisi filadhu

Kabala Meeshaalee irra,

Icon Zoom In

Faaran Guddisi

Mul'annoo - Faaran Xinnessi filadhu

Kabala Meeshaalee irra,

Icon Zoom Out

Faaran Xinnessi

Mul'annoo - Mara Mul'si filadhu

Kabala Meeshaalee irra,

Icon Show All

Mara Mul'si

Mul'annoo - Haaromsi filadhu

Furtuu F9

Kabala Meeshaalee irra,

Icon Update

Haaromsi

Mul'annoo - Agarsisa OfHaaromsaa

Mul'annoo - Maalimoota Foormullaafiladhu

Foddaa Ajajootaa keessaa baafata halqara bani - Ogeejjiiwwan Tokkee/Lamee

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Unary/Binary Operators from the listbox.

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Quunnamtiifiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Ogeejjiifiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Operators from the listbox.

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Dalagaaleefiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Sadallaafiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Brackets from the listbox.

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Amalootafiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Attributes from the listbox.

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Dhangiileefiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Dalagaalee Qindeessifiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Set Operations from the listbox.

Dhangii - Bocquu filadhu

Dhangii - Bocquu - Fooyyessi filadhu

Dhangii - Hagamtaa Bocquu filadhu

Dhangii - Addaan Fageenya filadhu

Choose Format - Align

Dhangii - Haalata Barruu filadhu

Choose Tools - Symbols

Kabala Meeshaalee irra,

Icon Symbols

Symbols

Choose Tools - Symbols - Edit

Meeshaalee - Foormulaa Alaaguu filadhu

Meeshaalee - Foormulaa Alaaguu filadhu

Meeshaalee - Maamileesi filadhu

Foddaa Ajajoota keessaa baafata halqara baniitii, Kabirootafiladhu

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Others from the listbox.

Icon Formula Cursor

Qaree Foormulaa

Please support us!