Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align Text

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the formatting of list paragraphs.

Dhangeessuu Durtii

Removes direct formatting from the selection.

Styles

Shows commands to edit, update, create, and manage styles.

Character

Bocaquu fi dhangeessuu bocquu arfilee filatamanif jijjiira.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Table

Shows commands to format, edit, and delete a table and its elements.

Image

Shows commands to crop, edit, and manage images.

Object and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected object or shape.

Gaaddidduu

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Interaction

Yeroo agarsiisa islaayidii yommuu wantichii filatamee akkamitti amala akka agarsisuu hika.

Maqaa

Wanta filatametti maqaa ramada, akka wanta naannessa keessaa hatattamaan argattu si gargaara.

Ibsa

Wantoota filatamanitti mata duree fi ibsa ramada. Kanneen yeroo galmee alaagdu meeshaalee gaheenyaa fi iyyaatoo filmaataatif argamu.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Marsuu

Wanta filatame marsi.

Meelchi

Wanticha filatamee dalgata ykn olgata meelcha.

Jijjiiri

Dirqaloota wantoota filataman jjjiiri.

Align Objects

Wantoota filataman wantoota biroo waliin walbira qabuun hiriirsa.

Qindeessi

Sadarkaa tartiibicha wantoota filattamani jijjiiruu.

Gurmuu

Gurmuun wantoota filataman akka socho'uu danda'an ykn akka wanta baqqee dhangaye waliin eega.

Please support us!