Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the structure of numbered and bulleted paragraphs.

Dhangeessuu Durtii

Removes direct formatting from the selection.

Character

Bocaquu fi dhangeessuu bocquu arfilee filatamanif jijjiira.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Object and Shape

Wanta filatame hagamtaa jijjiira, sochoosa, marsaa ykn duufessa.

Line

Sarara filatameef dirqaalalee dhangeessuu qindeessa.

Area

Amaloota guutuu fakkaasaa wanta filatamee qindeessa.

Text

Teessoo fi amaloota korkoodeessuu barru fakkasa filatamee ykn wanta barruu keessaa qindeessa.

Interaction

Yeroo agarsiisa islaayidii yommuu wantichii filatamee akkamitti amala akka agarsisuu hika.

Maqaa

Wanta filatametti maqaa ramada, akka wanta naannessa keessaa hatattamaan argattu si gargaara.

Ibsa

Wantoota filatamanitti mata duree fi ibsa ramada. Kanneen yeroo galmee alaagdu meeshaalee gaheenyaa fi iyyaatoo filmaataatif argamu.

Slide Design

Displays the Available Master Slides dialog, where you can select a layout scheme for the current slide. Any objects in the slide design are inserted behind objects in the current slide.

Slide Layout

Opens a submenu with slide layouts.

Gurmuu

Gurmuun wantoota filataman akka socho'uu danda'an ykn akka wanta baqqee dhangaye waliin eega.

Please support us!