Kabala Dirqalootaa

Kabala dirqalaAgarsiisuuf , Mul'annoo - Kamshaalee - dirqaaleefiladhu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Toolbars - Options.


Marsuu Haalataa cuqaasa wantaa booda

Haala cuqaasa-hantuuttee jijjiira,kunis qabannoowwan marsuu erga wanta cuqaafteen booda mul'ata booda irra deebi'ii cuqaasi. Wanticha kallattii barbaaddetti marsuuf qabannoo harkisi.

Sajoo

Marsuu Haalataa cuqaasa wantaa booda

Display Grid

Enables or disables the grid.

Icon Display Grid

Display Grid

Sararawwan Ariitii Mul'isi

Sararawwan ariitii mul'isa yookin dhoksa,kunis wantoota islaayidii kee iratti hiriirsuu dandeesa. Sarara ariitii haquuf islaayidii dhaamsuuf harkisi.

Sajoo

Sararawwan Ariitii Mul'isi

Yammuu Siqstu Qajeelcha

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

Helplines While Moving

Tarsuuf ari'i

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Ariitii Qajeelchaatti

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

Ariitii Mudanawwan Fuulatti

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon Snap to Page Margins

Gara Muudana Fuulaatti Ariifachiisuu

Ariitii Hadaaraa Wantatti

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Border

Gara Handaara wantaatti ariifachiisuu.

Ariitii tuqaalee Wantatti

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Points

Gara Handaara wantaatti ariifachiisuu.

Gulaaluu Atataamaa Hayyami

Akka yeroo waanta barruu cuqaastu hatattamaan gara haalata gulaala barruutti tartu ifteessa.

Icon Allow Quick Editing

Gulaalii Mil'uu Haayyama

Bal'ina Barruu Qofaa Fili

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

Icon Select Text Area Only

Gabbatee Barruu Qofa Fili

Barruu ida'uuf lama-Cuqaasi

Haala cuqaasa-hantuuttee jijjiira kanaaf, barruu ida'uuf yookin gulaaluf wanta lama-cuqasuu ni dandeessa.

Sajoo

Barruu ida'uuf Lama-cuqqaasi

Wanta amala waliin fooyyessi

Sajoon kun kabala Dirqalaa irratti yoo ka'ee wantoonnii amaloota isaanii waliin mula'atu wayita isaan kaaftuu. Sajoo kun yoo hin kaane, roga qoftuu mul'ata wayita kaafamu, yeroo qabduu hantuuttee gadhiiftu wantichi amaloota mara waliin mul'ata.

Sajoo

Wanta amala waliin fooyyessi

Gurmuuwwan hundaa keessaa Bahi

Gurmuuwwan hundaa baasuun gara murannoo baratamaatti deebisa.

Icon Exit all groups

Gurmuuwwan mara keessaa bahi

Please support us!