Kabala Toorii

Mul'annoo Toorii keessaa, kabalii toorii meeshaalee gulaalii yeroo hedduu itti fayyadamtu of keessaa qaba. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands. Kamshaa isa ajajawwan dabalataa of keessaa qabu banuu, xiyya sajootti aanee jiru cuqaasi.

Demote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, down one list level.

Icon Demote

Promote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, up one list level.

Icon Promote

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to after the next paragraph.

Icon Move Down

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to before the previous paragraph.

Icon Move Up

Show Formatting

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Show Formatting Icon

Show Formatting

Gurrachaa fi adii

Islaayidoota kee gurraachaa fi addii qofa mul'isa.

Black and White Icon

Gurraachaa fi Adii

Show Only First Level

Hides all of the headings of the slides in the current slide show except for the titles of the slides. Hidden headings are indicated by a black line in front of a slide title. To show the headings, click the Show All Levels icon.

Icon Show Only First Level

Show Only First Level

Show All Levels

Displays the hidden headings of the slides in the current slide show. To hide all of the headings in the current slide show, except for the slide titles, click the Show Only First Level icon.

Icon Show All Levels

Show All Levels

Qabxiiwwan Xixiqqoo Dhoksuu

Mata duree xiqqo, mata duree filatamee dhoksa. Mata duree xiqqoo dhokataan sarara gurracha mata duree fuulduratti argamuun agarsiisa. Sadarkaa gadaanaa mata dureewwanii mul'isuuf, sajoo Qabxii xiqqoo mul'isii cuqasi.

Icon Hide Subpoints

Qabxiwwan Xixiqqo dhoksi

Qabxii Xixiqqo mul'isi

Mata-dureewwan xixiqqoo mata-dureewwanii agarsiisa. Mata-dureewwan xixiqqoo mata-durichaa dhooksuuf, sajoo Qabxiiwwan xixiqqoo dhoksii cuqaasii.

Icon Show Subpoints

Qabxii Xixiqqo mul'isi

Please support us!