Kabala Fakkasaa

Mul'annoo Toorii keessaa, kabalii toorii meeshaalee gulaalii yeroo hedduu itti fayyadamtu of keessaa qaba. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands. Kamshaa isa ajajawwan dabalataa of keessaa qabu banuu, xiyya sajootti aanee jiru cuqaasi.

You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.

Fili

Wanta tokko islaaydii ammaa irraa filuuf, meeshaa (xiyya adii) kabala fakkasaa irraa Select cuqaasi, kana booda wanticha cuqaasi.

Wanta tokko caalu filuuf, osoo cuqaastu Shift dhiibi.

Wantaa isa wantaa kabiroo booda filuuf, dhiibi, kan booda wanticha cuqaasi. Kabbaa keessaa wanta xabboo itti aanuu filuuf, dhiibi, kan booda deebisii cuqaasi. Filannoo gara wantaa duraan filatameetti deebisuuf, Shift + dhiibi, kan booda cuqaasi.

Barruu wanta filatame tokkotti ida'uuf, wanticha lama-cuqaasitii, barruu kee barreessi yk galchi.

Filannoo tokko haquuf, ala wanta filatamee bakka barbaadde cuqaasi, yk Escape dhiibi.

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

Filannoo

Wantoota galmee ammee keessaa filuuf dandeessisa.

Icon

Filannoo

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

Halluu Sararaa

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

Bal'ina

Line

Bakka galmee ammee keessatti ati harkistutti sarara qajeelaa kaasa. Sarara digirii 45tti dirqamsiisuuf, jijjiirraa gaqqabi wayita harkistu.

Icon Line

Sarara

Reektaangilii

Bakka ati galmee ammaa kee keessatti harkisteetti, rektaangilii guutamte tokko fakkasa. Bakka golee rektaangiliicha kaa'uu barbaadu cuqaasi, hamamtaa barbaadu hamma argatutti harkiisi. Arfakkuu fakkasuuf, yeroo harkiistu Shift dhiibi.

Icon Rectangle

Rektaangilii

Ellipsii

Bakka ati galmee kee ammaa keessatti harkisteetti, luggee guutamte tokko fakkasa. Bakka luggee itti kaasuu barbaadu cuqaasi, hamamtaa barbaadu hamma argatutti harkiisi. Geengoo fakkasuuf, yeroo harkiistu Shift dhiibi.

Icon Ellipse

Luulloo

Xiyyoota

Xiyyoota kamshaa, bakka sararawwan qajeeloo sararawwan Xiyyoota waliinii fi sararawwan gara islaayidii ammee yookiin fuula bana.

Qonyoo

Qonyoon sajoo kabala fakkasaa irra jiru sararawwan kamshaa bakka sararawwanii fi bocawwan islaayidii ammeetti idaatu bana.

Icon Curve

Qonyoo

Kornyoowwan

Icon Connector

Kornyoo

Kamshaa Kornyoowwanii bakka kornyoowwan wantoota islaayidii ammee keessatti ida'uu dandessutti bana. Kornyoo sararaa wantoota kan walqunnamsiisa. Dabaltees yoo wantoonni socho'a waliin jalteessa kornyoo ni jalteeffama.

Bobboca bu'uraa

Kamshaa bu'ura bobbocaa iddoo saxatoowwan gara galmee kee saaguu dandeenyurraa bani.

Icon Basic shapes

Boboca Bu'uuraa

Bobboca mallatoolee

Kamshaa bobboca mallattoo saxatoowwan gara galmee saaguu dandeessu irraa bana.

Icon Symbol Shapes

Boboca Mallattoo

Xiyyoota garee

Kamshaa balballoomiiwwan iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.

Icon Block arrows

Garee Xiyyaalee

Taattoo yaa'aa

Kamshaa taattoo yaa'aa iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.

Icon Flowcharts

Taattoo Yaa'aa

Balballomiiwwan

Kamshaa balballoomiiwwan iddoo saxatoowwan gara galmee kee saagnuu dandeenyurraa bani.

Icon Callouts

Balballoo

Urjiilee fi Faajjiilee

Kamshaa urjiilee fi faajjiilee saxatoo galmetti saagne irraa banuu ni dandeessa.

Icon Stars

Urjiilee

Wantoota G-3

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

Wantoota G-3

Marsi

Meeshaan kun wanticha marsuuf fayada.

Icon Rotate

Naannessuu

Hiriirsuu

Hiriira Wantoota filamee fooyyessa.

Icon Alignment

Hiriirra

Qindeessi

Sadarkaa tartiibicha wantoota filattamani jijjiiruu.

Icon Arrange

Qindeessuu

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Icon Distribute

Distribute

Gaddidduuwwan

Gaaddidduu wanta filatameef dabala yoo wantichi duraanuu gaaddidduu qabaate, gaaddiddichi haqameera. yeroo wanti hin filatamne yoo qabduu kana cuqaastu, gaaddidduun wanta ittaanuu kaafteetti dabalameera.

Icon Add Shadow

Gaddidduuwwan

Soofuu

Saxaatoo filatame sirreessa ykn safara. Akkasumas hammamta saxaatoo bakka isaatti deebisuu dandeessa.

Icon Crop

Soofuu

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

Gingilchaa

Qabxiilee Gulalli

Boca wanta filamee akka jijjiirtuuf si heyyama.

Icon Toggle Point Edit Mode

Toggle Point Edit Mode

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

Please support us!