Kabala Haalojii

Kabalii haalojii oddeefannoo waa'ee galmee keetii, wantaa amma filataman dabalee agarsiissa. foddaa qaaqa kanaan walfakkatan banuuf, wantoota kabala haalojii dhuma san irra lama-cuqaasuu nidandeessa.

Hammamtaa Ammee

Iddoo qaree kallatti X fi Y tiin agarsiisuu fi haammamtaa wanticha filatame.

Guddisi

Sababa guddisi fuula ammee agarsiisuu ifteessa.

Fooyya'iinsa Galmee

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Islaayidii/Sadarkaa Ammee

Lakkofsa islaayidii ammee kan lakkoofsa walii gala islaayidootatti aanee jiru agarsisa.

Akkaataa Fuula Ammee

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Please support us!