Kamshaalee

Ilaalchi gubbaa kuni qindaayina durtii kamshaa LibreOfficetiif ibsa.

Kabala Durtii

Kabalichi Durtii fayyadama LibreOffice hundumaa keessatti argama.

Murfisa

Ajajoota islaayidii walinii

Kabala Fakkasaa

Mul'annoo Toorii keessaa, kabalii toorii meeshaalee gulaalii yeroo hedduu itti fayyadamtu of keessaa qaba. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands. Kamshaa isa ajajawwan dabalataa of keessaa qabu banuu, xiyya sajootti aanee jiru cuqaasi.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Kabala Toorii

Mul'annoo Toorii keessaa, kabalii toorii meeshaalee gulaalii yeroo hedduu itti fayyadamtu of keessaa qaba. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands. Kamshaa isa ajajawwan dabalataa of keessaa qabu banuu, xiyya sajootti aanee jiru cuqaasi.

Kabala Foo'aa Islaayidii

Mul'annoo Foo'aa Islaayidii keessatti, kabalii Foo'aa Islaayidii fayyadu nidanda'a.

Sararaa fi Kabala Rigdoo

Sararaa fi Kabala Rigdoo ajajaawwanii fi dirqalawwan isa ati mul'annoo ammaa irratti fayyadamuu dandeessuu of keessaa qaba.

Agarsiisa Islaayidii

Kabalii Slide View mul'annoo Foo'aa islaayidii waliin bana.

Kabala Gabatee

Kabalii Gabatee , dalagaawwan isa ati yammuu gabateewwan waliin hojeechuudhaaf sibarbaachissu of keessaa qaba. Yammuu ati qaree gabatee keessatti siqsiitu mul'ata.

Kabala Dhangeessaa Barruu

Kabala Dhangeessaa Barruu agarsiissuudhaaf, qaree wanta barruu tokko keessa kaa'i.

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

Kabala Tuqaalee Gulaali

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Kabala Dirqalootaa

Kabala dirqalaAgarsiisuuf , Mul'annoo - Kamshaalee - dirqaaleefiladhu.

Kabal Halluu

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Kabala Haalojii

Kabalii haalojii oddeefannoo waa'ee galmee keetii, wantaa amma filataman dabalee agarsiissa. foddaa qaaqa kanaan walfakkatan banuuf, wantoota kabala haalojii dhuma san irra lama-cuqaasuu nidandeessa.

3D Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Hojbocquu

Kamshaan Hojbocquu kan banamu yammuu wantaa Hojbocquu tokko filatuudha.

Saagi

Add objects, including charts, spreadsheets, and images, to your document.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!