Fooyyessi

Ajajawwan galmee kee keessatti wantawwan fooyyessu of keessaa qaba.

Marsi

Wanta(wwan) filataman marsa.

Meelchi

Wanticha filatamee dalgata ykn olgata meelcha.

Jijjiiri

Dirqaloota wantoota filataman jjjiiri.

Qindeessi

Sadarkaa tartiibicha wantoota filattamani jijjiiruu.

Align Objects

Wantoota filataman wantoota biroo waliin walbira qabuun hiriirsa.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Maqaa Moggaasi

Wanta filatametti maqaa ramada, akka wanta naannessa keessaa hatattamaan argattu si gargaara.

Gurmuu

Wanta filatame akka isaan wanta baqqeetti sochoosu danda'u gurmeessa.

Garbaasi

Gurmuu filatame tokko tokkoo wantootaa keessatti addaan hira.

Enter Group

Gurmuu filatamee akka tokkoon tokkoo wantoota gulaaluu dandeessutti bana. Yoo gurmuun filatame gurmuu man'aaye qabate, ajaja kana gareewwan xixiqqoo irratti irra debi'uu ni dandeessa.

Gurmuudhaa Bahi

Tokkoon Tokkoo wantoota gurmuu keessaa yeroo dheeraaf akka hin gulaalle gurmuu dhiisa.

Maki

Wantoota filataman tokkoo fi tokkoo olii gara boca tokkottii maka.Tuutessu irraa bifaadda ta`een, wantootnii makamman amaloota wantoota tartiiba sadarka wantoota kessaa issa gaddii irraa jiran qabaatu. Wantoota makaman adda baasu dandessa, garu ammalootnii jalqaba wantootaa ni bada.

Addabaa

Wanta walitti makame gara tokkon tokkon wantootatti adda baasa.

Bobboca

Wantoota filatamman lamaa fi lamman olii irraa boca uumaa.

walindhi

Sararoota lamaa fi lamaa olii qanyoota beeziyarii ykn wantoota bira sarara waliin walqabsisuun sarara ykn beziyaarii uuma. Wantootnii cufamanii fayiilii ofkessa qaban gara sararaattii jijjiiramuun gutamiinsa isaanii dhaabachuu danda`uu.

Qurxinsa

Saraarota ajaja waliindha sararotaan walittii hidhaman addaan qurxeessa.

Please support us!