Baafatoota

Kutaan itti aanu matduroota gargaarsa baafatoota fi qaaqootaaf oolan tarreessa.

Sajoo Yaaddannoo

Foddaan galmee of keessatti qabate ati irratti hojjechuu barbaaddu akka ajajoota baafataa fayyadamuuf filatamuu qaba. Haaluma walfakkatuun, ajajoota baafataa wanta waliin firooman fayyadamuuf wanta galmee keessaa filachuu qabda.


Sajoo Ofegannoo

Baafatawwan rifachisaa halqalaati. Kana jechuun maalimootni baafataa kun hojii amma hojjetamaa jiruuf faayidaa qabeessa ta'anii jiraatu. Yoo qareen barruu keessatti iddeeffame, maalimootni baafataa barruu gulaaluuf fayyadan hundi ni jiraatu. Yoo galmee keessaa saxaatoo filatteetta ta'e, maalimoota baafataa saxaatoo gulaaluuf fayyadan hunda agarta.


Faayilii

Ajaja kana galmee ammaattiif fayyadami, galmee haaraa bani, yk fayyadamaa cufi.

Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

Mul'isi

Bafatii kun, ajajawwan galmichaa agarsiissaa agartiirraa too'atan of keessaa qaba.

Saagi

Bafatii kun, ajajawwan isa miseensa haaraa galmee keessatti fakkeenyaaf, saxaatoo, wantawwan, arfiilee addaa fi faayiliiwwan kabiroo saaguuf fayyadu of keessaa qaba.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

Agarsiisa Islaayidii

Ajajawwan fi dirqalawwan dhiheessaa tokkoo kaasuuf gargaaran of keessaa qaba.

Tools

Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.

Foddaa

Ajajoota foddaa galmee irratti hojjechuu fi agarsiisuu of keessatti qaba.

Gargaarsa

Bafatii Garagarsichaa, kaasuu fi sirna Gargaarsaa LibreOffice too'achu siif hayyama.

Please support us!