Taattoo yaa'aa uumuuf

Taattoo yaa'aa uumuuf

 1. Kamshaa Tattoo yaa'aa kabaja Fakkasaairra jiruurraa meeshaa fili

 2. Islaayidii keeti keessatti baca harkiisi

 3. Boboka dabalataa dabaluuf, sadarkaalee maayyii irra deebi'i

 4. Kabala Fakkasaa irraa kamshaa Walindhoolaa banitii sarara walindhaa fili.

 5. Akeektu gara qaree bocaatti yemuu siqsitu iddowwan walindhaa nii mul'atu.

 6. Iddoo walindhaa cufaasis baka biro irratti gara iddoo walindhaatti harkiisi, kana booda kaasi

 7. Walindhaawwan baay'ee dabaluuf, ejatoo maayyii irra deebi'i. Amma, tattoo yaa'aa keetiif toorii buu'uuraa qabaata.

Amma, taatoo yaa'aa keetiif toorii buu'uuraa qabata.

Taattoo keeti irratti bobocaaf barruu dabaluuf.

Kanneen itti aanana keessaa tokko hojadhu:

Halluu gutiinsaa gara bocaati dabaluuf:

 1. Boca filitii Dhangii –Bal'ina filadhuu.

 2. Halluu fili, kana booda tarree keessa halluu cuqaasi.

Iddo rakkinaa islaayidoota biro yaamu dabaluuf:

walitti dhufeenya wantoota tokko tokko kanislaayidii keeti irratti jiraniif.

 1. Wanta fili, kana booda agarsisa silaayidii - ajaja fili.

 2. Qaafa keessaa ajaja fili, fakkeenyaaf, yemuu fayyadamaan. Wanta cuqaasu, gara islaayidii birootti deemuuf fili

Please support us!