Ibsa fayyadamuu LibreOffice Impress

Waliigala LibreOfficetiif fuula gargaarsaa irratti ajajoota muraalee hunda irratti kan tahu, kan akka foddootaa fi baaffattota, maamila LibreOffice, maddoota deetaa, galmaayaa faayataa fi Harkisuu fi kaa'uu argachuu dandeessa.

Muraalee biroo wajjin gargaarsa yoo barbaadde, muraalee sanaaf sanduuqa makaa naannoo naanna'insaa keessaa wajjin gargaarsaaf bancufi.

Pirezanteshini Mul'isu fi Maxxansu

Agarsiisa Islaayidii Mul'suu

Tartiiba islaaidii jijjiiru

Cehumsoota Islaayidii Fakkeessu

Changing the Background Fill

agarsiisa islaayidii maamiloo uumuu

Gabatee Cuqqoodhaan Guddisuu

Yeroo jijjiirraa islaayidiitiif kename

Deetaa xinnaateen saffisaan maxxansuu

Wanatoota Fakkeeffamani fi wantoota 3D

Animating Objects in Presentation Slides

Calqqeewwan sochii fakkeefaman GIF uumu

Sochiiwwan Fakkinaa Dhangii GLF keessatti alerguu

Wantoota Jala Sararaman

wantoota G-3 gara Qonyootti, rogabaay'eetti fi wantoota G-3tti jijjiiruu

Alaaguu fi Alerguu

Fuuloota HTML gara pirezenteshiinootaatti saaguu

Dhangii HTML keessatti pirezanteeshiini olkaa'u

Loading Color, Gradient, and Hatching Palettes

Halatoota sararaa fi xiyyaa fe'u

Maxxansa Dhiyeessa

Hamamtaa waraqaa waliin walsimsiisuuf islaayidii maxxansu

Galmeewwan dhangiiwwan birootiin ol kaa'aman banuu

Galmeewwan Dhangiiwwan birootiin Ol kaa'uu

Wal makaa

Impress $ (office name) keessatti furtuulee qaxxamuraa fayyadamuu

Wantoota Ramaduu

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Dhangeessa Dhangii Burushiidibduudhaan Galagalchuu

Takkaan Dhanguu galmee gaabbuu

Changing the Background Fill

Adding a Header or a Footer to All Slides

Hojbocquu Faayata Barruu Saxaatoof

Gabatee Cuqqoodhaan Guddisuu

Qonyoota Fakkasaa

Sarara qonyoowwaa fili, kana Qonyoota Gulaaluu

Qaphxii Cuftii Fayyadamuun

Insert Slide from File

Wardiilee Islaayidii keessaa Dabalatee

Arfiilee Barruu gara Wantoota Fakkasaatti jijjiru.

Calaqqeewwan suurxiqqoo gara Saxaatoo vectoritti jijjiru

Kamshaa gargaaramuun Akkaataalee Sarara Fayyadamuu

Defining Arrow Styles

Akkaataalee Sarara Hiikuu

Ajajawwaan fayyadamuuf $[office name} Fakaasuu

Please support us!