agarsiisa islaayidii maamiloo uumuu

Islaayidii pirezenteshiini ammaa waliin fayyadamuun fedhii dubbistootaa guutuuf agarsiisa islaayidii maamiluumuu dandeessa.

Agarsiisa islaayidii maamiloo uumuufi.

Define Custom Slide Show Dialog

 1. Agarsiisa islaayidi – Agarsiisa Islaayidii Maamiloo fili.

 2. Haaraa cuqaasiti sanduuqa Maqaa keessatti agarsiisa islaayidii keetiif maqaa galchi.

 3. Under Existing Slides, select the slides to add to your slide show, and click the >> button. Hold down Shift to select a range of consecutive slides, or to select multiple individual slides.

Islaayidoota Filataman jalatti islaayidoota harkistee kaa'uun, sadarkaa islaayidootaa agarsiisa islaayidii keeti keessa jiran jijjiiruu dandeessa.

Agarsiisa islaayidii agarsiisa jalqabuuf:

Custom Slide Shows Dialog

 1. Agarsiisa islaayidii – Agarsiisa Islaayidii Maamiloo fili.

 2. Tarree keessaa agarsiisa jalqabu barbaaddu fili.

 3. Jalqabi cuqaasi.

tip

Yemuu sajjoo Agarsiisa Islaayidii kan kamkaa pirezanteeshinii innaa cuqaastu ykn FS dhibdu agarsiisni islaayidii maamiloo akka simul'atu yoo barbaadde, Agarsiisa Islaayidii Maamiloo fayyadami fili.


Dirqaloota Agarsiisa Islaayidii adeemsisuuf fayyadan

Yeroo hunda agarsiisa islaayidii islaayidii ammaarraa jalqabuuf:

 1. Choose - LibreOffice Impress - General.

 2. Bal'ina Dhiyeessa jalqabi keessa, saanduqa too'annoo Yeroo mara fuula ammee waliin fili.

warning

Agarsiisa islaayidii maamiloo adeemsiisuu yoo barbaaddee, dirqala kana hin filatin.


Islaayidii dhooksuuf:

To hide the current slide, click the Hide Slide action button.

 1. Mul'annoo – Fooyyaa Islaayidii fili kana booda islaayidii (loota) dhoksuu barbaaddu fili.

 2. Agarsiisa Islaayidii – Islaayidii Mul'isi/Dhooksi fili.

  Islaayidichii galmee keeti keessaa hin haqamne.

Islaayidii dhookataa mul'isuf:

 1. Mul'annoo – Fooyyaa, islaayidii fili kana booda islaayidii (loota) dhooksuu barbaaddu fili

 2. Agarsiisa Islaayidii – Islaayidii Mul'isi/Dhooksi fili.

Please support us!