Fuuloota HTML gara pirezenteshiinootaatti saaguu

Faayilii barruu barbaaddee, barruu gumeewwan HTML dabalate,

Faayiliirraa barruu gara islaayidiitti saaguuf:

  1. In the place where you want to insert the text, choose .

  2. "Barruu" ykn "Gamee HTML" akka Akaakuu Faayilii fili.

  3. Faayilii barruu ati dabalu barbaadduu of keessaa mul'isi, kana booda Saagi cuqaasi.

Faayiliichii barruu yoo barruu saagamuu qabuu olitti of keessaa, Qabaate, barruu islaayidoota baay'eerratti qoqooduu dandeessa.

  1. Halata gulaali galchuuf, barruu saagamee keessa lama cuqaasi.

  2. Select all of the text that lies below the visible slide area and press +X.

  3. Choose , and then press +V.

  4. Haanga barruun hundi islaayidii irratti argamuu danda'utti sadarkaalee 1 hanga 3 jiran irra deebi'i.

Dhangii HTML keessatti pirezanteeshiini olkaa'u

Please support us!