Adding a Header or a Footer to All Slides

Every slide is based on a master slide. The text, pictures, tables, fields or other objects that you place on the master slide are visible as a background on all slides that are based on that master slide.

Hundatootni, islaayidootaaf yaadannoo dhaaf fi hiraaf nibala.

Irraantoo ykn jalaantoo durmurtaa'a wantootaa dabalu

Akaakuun hundaataa hundi iddoo durmura'aa muraasa, bara jalaantti oofi lakkoofsoota slaayidii qabaachuuf qabaata.

Yemmuu gara mul'anno hundataatti jijjiirtu, iddo sana hundatarratti iddoo barbaadeetti sochosu dandeessa. Barruu dabalataa galchuufi iddicha deebistee hamamtaa isaa jijjiiruu dandeessa. Qabeentoota iddoo sanaa filachuufi dhangii barruu fayyadamu dandeessa. Fakkeenyaaf hamamtaa bocaquu ykn halluu jijjiiruu dandeessa.

tip

A predefined Header Area is available only for notes and handouts. If you want a header on all slides, you can move the Footer Area on the master slide to the top.


Objects that you insert on a master slide are visible on all slides that are based on that master slide.

 1. Mul'annoo – Irraantoo fi Jalaantoo fili.

  Qaaqa fuuloota cancala lama waliin argita: Islaayidii fi Yaadannoo fi Hirtaalee iddoo durmurtaa'eef bakka qabeentoota galchuu dandeessutti.

  Header Footer Dialog

  Duraantoon, sanduuqni filannoo Guyyaa fi Sa'aatiin ni hojjatu garu dhangiiya akka siranaatti yemuu qindaa'u, sanduqini naqa barruu immo duwwaa ta'a kanaafis baraafi sa'aatin islaayidoota irratti hin murtaa'an.

  Durtiin, sannduqni too'annoo Jalaantoo dandeessifamaa dha, garuu saanduqni naqa barruu duwwaa dha, kanaaf jalaantoon homaatuu islaayidootarratti hin mul'atu.

  Duraantoonni sanduuqni filannoo Islaayidii lakkoofsa ni haqama, kanaafis lakkofsi islaayidii tokkoolee hin mula'atu.

 2. Qabeentoota islaayidoota hundarratti mul'achuu qaban galchi ykn fili.

 3. If you want to change the position and formatting of the master objects, choose View - Master.

  You see the master slide with areas near the bottom. You can move the areas , and you can select the fields and apply some formatting. You can also enter some text here which will be shown next to the fields.

 4. Bal'ina baraa cuqaasiitii dirree sa'aati fi baraa sochosi. Dirree <date/time> fili, islaayidoota hundarratti barraafi sa'aatiif dhangii fayyadamuuf dhangeessuu fayyadame. Bal'ina jalaanto fakkasumaas bal'ina lakkoofsa islaayiditiif haluu makaanaan fayyadamta

 5. Normally the predefined elements of the master slide are set to visible in the presentation. You can control the visibility of the predefined elements by choosing Slide - Master Elements.

  Master Layout Dialog

Wanntoota barruu akka wantoota irraantoo ykn jalaantoofi dabalu.

You can add a text object anywhere on the master slide.

 1. Choose View - Master Slide.

 2. On the Drawing bar, select the Text iconIcon.

 3. Drag in the master slide to draw a text object, and then type or paste your text.

 4. Yeroo xumurtuu, Mul'annoo – Baratamoo fili.

tip

Saagi – Dirreewwan filachuun, dirreewwan kanneen akka barruufi lakkoofsa fuulaa gara irraantootti ykn jalaantootti dabaluu dandeessa.


Please support us!