furtuuwwan qaxxaamuraa LibreOffice Impreessiif

Kan armaan gadii tarree furtuuwwan qaxxaamuraa LibreOffice Impreessiif

furtuuwwan qaxxaamuraa waliigalaa LibreOfficekeessatti fayyadamuu dandeessa.

Sajoo Yaaddannoo

Furtuuleen qaxxaamura tokko tokkoo sirna minjaalee keef ramadame. Furtuuleen sirna minjaaleetiif ramadaman LibreOffice tiif hin argaman. Furtuulee adda addaa LibreOffice Meeshaalee - Maamileesi - Minjaalee, ykn sirna minjaalee keessatiif ramaduuf yaali.


Furtuuwwan faankishinii LibreOffice Impreessiif

Furtuulee Qaxxaamura

Galtee

F2

Barruu gulaali.

F3

Enter Group.

+F3

Exit Group.

Shift+F3

Baayyisuu

F4

Qubannoo fi Hammamtaa

F5

Agarsiisa islaayidii mul'isuu

+Shift+F5

Naanna'aa

F7

Spelling

+F7

Waa Dhugoomsuu

F8

Tuqaalee Gulaali

+Shift+F8

Barruu Godayyaatti Taasisi

+F3

Styles


Furtuulee qaxxaamura agarsiisa islaayidii keessaa

Furtuulee Qaxxaamura

Galtee

Esc or -

Dhiheessa xumuraa.

Left click or Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return

Galtee itti aanu taphadhu (yoo kamiyyuu, yookin islaayidii itti aanutti deemi)

+Page Down

Galteewwan osoo hin taphatin islaayidii itti aanutti deemi.

[lakkoofsa] + Enter

lakkoofsa islaayidii barreesitii Enter dhiibi gara islaayidii deemuuf.

Right click or Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace

Galtee darbe deebi'iitii taphadhu. Yoo galteen darbe islaayidii kana irra hin jiraanne, islaayidii darbe agarsiisi.

+Page Up

Galteewwan osoo hin taphatin islaayidii itti aanutti deemi.

Home

Agarsiisa islaayidii keessatti islaayidii jalqabaatti utaali.

End

Agarsiisa islaayidii keessatti islaayidii dhumaatti utaali.

+ Page Up

Gara islaayidii duraanii deemi.

+ Page Down

Gara islaayidii itti aanuu dhaqi.

B ykn .

Dayeessoo gurraacha agarsiisi hanga mudata furtuu itti aanuu ykn geengoo hantuuttee.

W ykn ,

Dayeessoo adii agarsiisi hanga mudata furtuu itti aanuu ykn geengoo hantuuttee.

P

Use mouse pointer as pen

E

Erase all ink on slide

+A

Turn off pointer as pen mode


Furtuuwwan Qaxxaamuraa Mul'ata Baratamaa keessaa

Furtuulee Qaxxaamura

Galtee

Furtuu(+) ida'uu

Faaran Guddisi

Furtuu(-) hir'isuu

Faaran Xinneessi

Times(×) Key (number pad)

Fuula foddaa keessatti taasisi.

Divide(÷) Key (number pad)

filannoo ammee irratti faaran guddisi.

Shift++G

Wantoota filataman gurmeessi.

Shift++A

Garee filatame hin gurmeessin.

+ click

Gurmuu saagi, kanaaf wantoota kuphaa garee gulaaluu dandeessa. Gurmuun alatti cuqaasi mul'ata baratamaatti deebi'uuf.

+Shift+K

Wantoota filataman walitti maki.

+Shift+K

Wanta filatame addabaasi. Walmakiinsi kun kan hojjatu wantoota lama ykn bay'ee walitti makuun wanta uumame qofa irratti.

+ Plus key

Fulduratti Fidi

Shift++ Plus key

Duratti Dabarsi

+ Minus key

Duubatti Ergi.

Shift++ Minus key

Gara Duubatti Ergi.


Shortcut Keys when Editing Text

Furtuulee Qaxxaamura

Galtee

+Enter

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Shift+F5

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+Shift+F5

Iddoowwan duwwaalaa. Yoo barruun qixxatee, iddoowwan duwwaalaa murfisaaf hinfayyadu, akkasuumas

Jijjiiri+Saagi

Cita sararaa jijjiiraa keewwataa malee

Bitaa Xiyya

Qaree bitaat siqsi

Shift+Bitaa Xiyya

Filannoo bitaatti waliin qaree siqsi

Furtuu

Gara jecha jalqaabatti deem

+Shift+cuqaasi

Jecha jechaan bitaatti filuu

Mirga Xiyya

Qaree mirgatti siqsi

Shift+Mirga Xiyya

Filannoo mirgatti waliin qaree siqsi

+Page Up

Gara jalqaba jecha ittaanuu deemi

+Shift+cuqaasi

Jecha jechaan mirgatti filuu

Xiyya olii

Qaree sarara tokko ol siqsi

Shift+Xiyya Ol

Gara qixxa ol keessaatti sararoota filuu

+Page Up

Qaree gara jalqaba keewwata darbeetti siqsi

Xiyya Gadee

Qaree sarara tokko gad siqsi

Shift+Xiyya Gad

Gara qixxa gadii keessaatti sararoota filuu

+Page Down

Move cursor to end of paragraph. Next keystroke move cursor to end of next paragraph

+F3

Gara sarara jalqaabatti deem

+F3

Gara jalqaaba sararaa deemiitti filadhu

+F3

Gara dhuma sararatti deemi

+F3

Gara dhuma sararaa deemiitti filadhu

+F3

Go to start of text block in slide

+F3

Go to end of text block in slide

Furtuu

Barruu dhuma jechaa irratti haqi

+Page Up

Barruu jalqaba jechaa haqi

Tarree keessaa: keewwata duwwaa fuulee keewwata ammee keessaa haqi

+Shift+F5

Barruu dhuma himaa irraatti haqi

+Shift+F5

Barruu jalqaaba himaa irraatti haqi


Furtuuwwan Qaxxaamuraa LibreOffice Impreessiif

Furtuulee Qaxxaamura

Galtee

Furtuu xiyyaa

Wanta filatame ykn mul'ata fuulaa gara kallattii xiyyaatti siksi.

+ Arrow Key

Gara naannoo mul'ata fuulatti siksi.

Shift + harksuu

deemsa wanta filatamee surdalaan ykn sarjaan jijjiira.

+ drag (with Copy when moving option active)

Hold down and drag an object to create a copy of the object.

Furtuu

fakkasuuf gadi qabi ykn wiirtuu gara alaa wantaa irraa harkisuudhaan wantoota hagamtaa jijjiiri.

furtuu+cuqaasi

Wanta wanta ammee filatame duuba jiruu fili.

+Shift+cuqaasi

Wanta wanta ammee filatame dura jiruu fili.

Shift+cuqaasi

Wantoota ykn keewwata barruu walcinaa fili. jalqaba filannoo irratti cuqaasi, filannoo xumuraatti siksi, achiin Shift gadi qabi yommuu cuqaastu.

Shift+harkisuu (yommuu hammamtaa jijjiirtu)

Wantaa hammamtaa jijjiruuf kukkuta wantaa argachuuf yommuu harkistu Shift gadi qabi.

Furtuu cancalaa

Wantoota tartiiba isaan ittin uumamaniin fili.

Shift+Tab

Wantoota faallaa tartiiba isaan ittin uumamaniin fili.

Escape

Haalata amme dhisi.Exit current mode.

Galchi

Dhiheessa keessatti iddooqa (iddoo+qabduu)kakasi(yoo goodayyii filatame qofa).

+Enter

Islaayidii irratti wanta barruu itti aanutti siksa.

Yoo wantoonni barruu islaayidii irra hin jirre, ykn yoo wanta barruu dhumaa qaqqabde, islaayidii haaraan islaayidii ammee booda sagama. Islayidii haaran akkuma islaayidii ammee teessuma walfakkaataa fayyadama.

Fuula Olee

Islaayidii itti duraatti jijjiiri. Islayidii jalqabaa irratti faankishinii hin qabu.

Fuula Gadee

Islaayidii itti aanutti jijjiiri. Islayidii dhumaa irratti faankishinii hin qabu.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Furtuulee Qaxxaamura

Galtee

Home/End

Set the focus to the first/last slide.

Left/Right arrow keys or Page Up/Down

Set the focus to the next/previous slide.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Galchi

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!