Qabxiiwwan Xixiqqoo Dhoksuu

Mata duree xiqqo, mata duree filatamee dhoksa. Mata duree xiqqoo dhokataan sarara gurracha mata duree fuulduratti argamuun agarsiisa. Sadarkaa gadaanaa mata dureewwanii mul'isuuf, sajoo Qabxii xiqqoo mul'isii cuqasi.

Icon Hide Subpoints

Qabxiwwan Xixiqqo dhoksi

Please support us!