sadarkaa Tokkoffaa.

Mataa dura islaayidii kan agarsiisu islaayidii ammee mata dure islaayidoota malee dhoksa. Mata dureen dhoksaa sarara gurraacha fuul dura mataduree islaayidiitiin agarsiifama. Mata dureewwan agarsiisuuf, sajoo Sadarkaawwan Hundaaf cuqaasi.

Icon First Level

Sadarkaa Tokkoffaa

Please support us!