Saagi

Sajoo

Saagi

Kamshaa Saagi bakka wantoota ida'uu dandeessu banaa gabatee dabalachuun, wardii fi fakkiiwwan, galmee keetiif.

Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icon New slide

New Slide

Goodayyaa Bololi'aa

Goodayyaa bololi'aa galmee ammee keessatti saaga. Goodayyaawwan bololi'aan qabeentoota faayilii biroo agarsiisuuf galmeewwan HTML keessatti fayyadu. Gooayyaawwan bololi'aan Naanneessaa 4.x. tiin hin deeggaramne.

Icon Floating frame

Gooddayyaa Bololi'aa

Insert /Objects from File

Faayiloota hunda yookiin maalimoota faayilicha keessaa saaguuf si gargaara.

Sajoo

Wardii

Gabate haaraa islaayidicha yookin fuulicha ammaa keessa saaga.

Icon Insert Table

Table

Faayilii irraa

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video

Foormullaa

Inserts a formula into the current document.

Icon Formula

Foormulaa

Gabatee

Icon Chart

Taattoo

Wanta OLE

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

Wanta OLE

Please support us!