Gluepoints Bar

Amaloota qabxii walitti maxxansuu galchi yookin fooyyessi. Qabxii walitti maxxansuu maammiloo walqabsiisaa iddoo sarara wal-qabsiisa wal qabsisuu. Ofumaan LibreOffice qabxii wal-qabsisa handhuura tokkoon tokkoo cinaa marsa reektaangilii wanta hundaaf uumtee olkaa'a.

Ajaja kana bira gahuuf...

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing Bar


Taattoo yaa'aa uumuuf

Insert Gluepoint

Tuqaa cuftii walitti maxxansuu iddoo wantichaatti cuqaastu saagi.

Sajoo

Qabxii Saaguu

Kallatti Bitaa Keessaa Bahu

Kornyoo tuqaa cuftii filatame fiixee bitaatti walqabsiisa.

Sajoo

Kallatti Bitaa Keessaa Bahu

Kallattii Irraatti Bahi

Tuqaa cuftii walitti maxxansuu filatame fiixee irraatti wal qabsiisa.

Sajoo

Kallattii Irraatti Bahi

Kallattii Mirgaan Bahi

Walqabsiisaan fiixee mirga tuqaa cuftii maxxansuu filatametti walqabsiisa.

Sajoo

Kallattii Mirgaan Bahi

Kallattii Jalaatiin Bahi

Walqabsiisaan fiixee tuqaa cuftii jalatti maxxaansuu filatametti walqabsiisa.

Sajoo

Kallattii Jalaatiin Bahi

Gluepoint Relative

Iddoo firooma tuqaa cuftii maxxansuu filatamee wayita hangamtaa wanta jijjiirtuu ijaara.

Sajoo

Gluepoint Relative

Gluepoint Horizontal Left

Wayita wantichi hagamtaan isaa jijjiiramu,qabxiin walitti maxxansuu ammee fiixee bitaa wantichaa jiru akkuma jirutti taa'a.

Sajoo

Gluepoint Horizontal Left

Gluepoint Horizontal Center

Wayita wantoota hagamtaan jijjiiramuu tuqaa cuftii maxxansuu ammee akkuma jirutti handhuura wantichaa ta'a.

Sajoo

Gluepoint Horizontal Center

Gluepoint Horizontal Right

Wayita wantichi hagamtaa isaa jijjiiru tuqaa cuftii qabsiisuun ammee fiixee mirga wantichaa akkuma jirutti ta'a.

Sajoo

Gluepoint Horizontal Right

Gluepoint Vertical Top

Wayita wantichi hagamtaa isaa jijjirame tuqaa cufti maxxaansuun ammee fiixee irraa wantichaatti dhaabbataa ta'a.

Sajoo

Gluepoint Vertical Top

Gluepoint Vertical Center

Wayita wantichi hagamtaa jijjiiru tuqaa cuftii maaxxansuu wantichaa haandhuura Sarjaaf dhaabbataa ta'ee tura.

Sajoo

Gluepoint Vertical Center

Gluepoint Vertical Bottom

Wayita wantichi hangamtaan jijjiiramu, tuqaa cuftii maxxansuu ammee fiixee jala wantichaatti dhaabbataa ta'a.

Sajoo

Gluepoint Vertical Bottom

Please support us!