Kabala Qabxiiwwan walitti maxxansu;

Amaloota qabxii walitti maxxansuu galchi yookin fooyyessi. Qabxii walitti maxxansuu maammiloo walqabsiisaa iddoo sarara wal-qabsiisa wal qabsisuu. Ofumaan LibreOffice qabxii wal-qabsisa handhuura tokkoon tokkoo cinaa marsa reektaangilii wanta hundaaf uumtee olkaa'a.

Ajaja kana bira gahuuf...

Qaphxii Dhancaa sajoo Kabala fakkasaa irra jiruu Cuqaasi


Taattoo yaa'aa uumuuf

Qabxiiwwan walitti Saaguu

Tuqaa cuftii walitti maxxansuu iddoo wantichaatti cuqaastu saagi.

Sajoo

Qabxii Saaguu

Kallatti Bitaa Keessaa Bahu

Kornyoo tuqaa cuftii filatame fiixee bitaatti walqabsiisa.

Sajoo

Kallatti Bitaa Keessaa Bahu

Kallattii Irraatti Bahi

Tuqaa cuftii walitti maxxansuu filatame fiixee irraatti wal qabsiisa.

Sajoo

Kallattii Irraatti Bahi

Kallattii Mirgaan Bahi

Walqabsiisaan fiixee mirga tuqaa cuftii maxxansuu filatametti walqabsiisa.

Sajoo

Kallattii Mirgaan Bahi

Kallattii Jalaatiin Bahi

Walqabsiisaan fiixee tuqaa cuftii jalatti maxxaansuu filatametti walqabsiisa.

Sajoo

Kallattii Jalaatiin Bahi

Firooma Qabxii walitti maxxansuu

Iddoo firooma tuqaa cuftii maxxansuu filatamee wayita hangamtaa wanta jijjiirtuu ijaara.

Sajoo

Firooma Qabxii walitti maxxansuu

Qabxii walitti maxxansuu Surdaala Bitaa

Wayita wantichi hagamtaan isaa jijjiiramu,qabxiin walitti maxxansuu ammee fiixee bitaa wantichaa jiru akkuma jirutti taa'a.

Sajoo

Qabxii walitti maxxansuu Surdaala Bitaa

Qabxii Walitti Maxxansuu Surdala Handhuura.

Wayita wantoota hagamtaan jijjiiramuu tuqaa cuftii maxxansuu ammee akkuma jirutti handhuura wantichaa ta'a.

Sajoo

Qabxii Walitti Maxxansuu Surdala Handhuura.

Qabxii walitti maxxansuu surdaala Mirgaa

Wayita wantichi hagamtaa isaa jijjiiru tuqaa cuftii qabsiisuun ammee fiixee mirga wantichaa akkuma jirutti ta'a.

Sajoo

Qabxii walitti maxxansuu surdaala Mirgaa

Qabxii walitti maxxansuu Sarjaa Irraa

Wayita wantichi hagamtaa isaa jijjirame tuqaa cufti maxxaansuun ammee fiixee irraa wantichaatti dhaabbataa ta'a.

Sajoo

Qabxii walitti maxxansuu Sarjaa Irraa

Qabxii Walitti maxxansuu Sarjaa Handhuura

Wayita wantichi hagamtaa jijjiiru tuqaa cuftii maaxxansuu wantichaa haandhuura Sarjaaf dhaabbataa ta'ee tura.

Sajoo

Qabxii Walitti maxxansuu Sarjaa Handhuura

Qabxii walitti maxxansuu Sarjaa Jalaa

Wayita wantichi hangamtaan jijjiiramu, tuqaa cuftii maxxansuu ammee fiixee jala wantichaatti dhaabbataa ta'a.

Sajoo

Qabxii walitti maxxansuu Sarjaa Jalaa

Please support us!