Transformations

Boca yaadachiisa yookiin guutuu wanta(oota) filatamee fooyyeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Toolbars - Transformations.


Naannessuu

Wanta(oota) G-2 madii qabxii qinxaa filataman marsuu yookiin micciiri. Qabannoo moggee wanta kallattii marsuu fi barbaaddetti harkisi. Wanta micciirtu, qabannoo handhuuraa kallatti itti micciiruu barbaaddetti harkisi.

Tokkoon tokkoo islaayidii qabxii qinxaa qaba. Qabxii qinxaa gara handhuuraatti wantaatti siqsuun lama-cuqaasi. Dabalataanis qaphxii qinxaa haara argii irraatti harkisuu kan dandeessuu fi itti aansuudhaan wanticha cuqaasi.

note

Garee wanta G-3 hammatee yoo filatte, wanta G-3 qofatuu naanneeffama. Wanta 9-3 micciiru hin dandeessu. Iddoo isaa gara siiqqota kalatti Y fi X ti qabannoo handhuuraatiin harkisuun marsuu dandeessa.


Icon Rotate

Naannessuu

Meelchuu

Wanta(oota)filatamanii maddii sarara meelchuu ati islaayidiirratti iddoo barbaaddeetti harkistu meelcha. Qabannoo wanta(toota) gamaa gamana sarara meelchu harkisuuf. Qaabachisa sarara meelchuu jijjiiruuf, tokko isaa qabxii isadhumaa gara argama haaraatti harkisi.

Icon Flip

Meelchuu

Naannawa wanta G-3 keessaa

Wanta(oota)G-2 filatame gara wanta G-3tti kan jijjiiruu maddii sarara walqixaan marsuu dhaanii.

Boca wanta jijjiiramee jijjiiruuf, sarara walqixa gara argama haaraatti harkisi. Yaadachiisa sarara walqixaa jijjiiruuf dhuma qabxii tokko isaatti harkisi. Gara G-3 tti jijjiiruuf wanta cuqaasi.

Icon In 3D rotation object

Naannawa wanta G-3 keessaa

Geengoo keessa kaa'i(abbuuroo)

Wanta filatamee maddii geengoowwane yaadaatti marsuun roga dogoggoraa kenna, ittaansuun akkaataa wanta tokko itti ilaalan ida'a. Qabannoo wanta filatamee faalleesuuf harkisi. Yoo wanti filatame dachaafama rog-addee yookin golboo Bezier ta'uu baate, wantichi osoo faallaa hin ta'in dura battalumatti dachaafamaatti jijjiirta.

Icon Set in circle

Geengoo keessa kaa'i(abbuuroo)

Geengookaa'i (dabsuu)

Wanta filatame maddii geengowwan yaadatti marsuudhaan faallessa. Jeequudhaaf qabannoo wanta filatamee harkisi. Wanti filatame dachaafama rog-addee yoo ta'uu baate, battalumatti osoo hin faallessiin wanticha gara dachaafamaatti jijjiira.

Icon Set to circle

Geengookaa'i (dabsuu)

Faallessuu

Qabbannoo wanta filatamee boca isaa akka jijjiirtu gargaara. Wantichi filatame rog-addee dachaafama yoo ta'uu baate battalumatti osoo hin faallessin dura wanticha gara dachaafamaatti jijjiirta.

Icon Distort

Faallessuu

Iftooma

Applies a transparency gradient to the selected object. The transparency line represents a grayscale, with the black handle corresponding to 0% transparency and the white handle to 100% transparency.

Drag the white handle to change the direction of the transparency gradient. Drag the black handle to change the length of the gradient. You can also drag and drop colors onto the handles from the Color Bar to change their grayscale values.

note

To display the Color Bar, choose View - Color Bar.


Icon Transparency

Iftooma

Gargaartoo

Modifies the gradient fill of the selected object. This command is only available if you applied a gradient to the selected object in Format - Area. Drag the handles of the gradient line to change the direction of the gradient or the length of the gradient. You can also drag and drop colors onto the handles from the Color Bar to change the color of the gradient endpoints.

note

To display the Color Bar, choose View - Color Bar.


Icon Gradient

Gargaartoo

Please support us!