Haalata

Boca yaadachiisa yookiin guutuu wanta(oota) filatamee fooyyeessa.

Sajoo

Transformations (LibreOffice Draw only)

To open the Transformations toolbar, choose View - Toolbars - Transformations. In LibreOffice Draw, you can also click the arrow next to the Transformations icon on the Standard bar.

Naannessuu

Wanta(oota) G-2 madii qabxii qinxaa filataman marsuu yookiin micciiri. Qabannoo moggee wanta kallattii marsuu fi barbaaddetti harkisi. Wanta micciirtu, qabannoo handhuuraa kallatti itti micciiruu barbaaddetti harkisi.

Tokkoon tokkoo islaayidii qabxii qinxaa qaba. Qabxii qinxaa gara handhuuraatti wantaatti siqsuun lama-cuqaasi. Dabalataanis qaphxii qinxaa haara argii irraatti harkisuu kan dandeessuu fi itti aansuudhaan wanticha cuqaasi.

Sajoo Yaaddannoo

Garee wanta G-3 hammatee yoo filatte, wanta G-3 qofatuu naanneeffama. Wanta 9-3 micciiru hin dandeessu. Iddoo isaa gara siiqqota kalatti Y fi X ti qabannoo handhuuraatiin harkisuun marsuu dandeessa.


Sajoo

Naannessuu

Meelchuu

Wanta(oota)filatamanii maddii sarara meelchuu ati islaayidiirratti iddoo barbaaddeetti harkistu meelcha. Qabannoo wanta(toota) gamaa gamana sarara meelchu harkisuuf. Qaabachisa sarara meelchuu jijjiiruuf, tokko isaa qabxii isadhumaa gara argama haaraatti harkisi.

Sajoo

Meelchuu

Naannawa wanta G-3 keessaa

Wanta(oota)G-2 filatame gara wanta G-3tti kan jijjiiruu maddii sarara walqixaan marsuu dhaanii.

Boca wanta jijjiiramee jijjiiruuf, sarara walqixa gara argama haaraatti harkisi. Yaadachiisa sarara walqixaa jijjiiruuf dhuma qabxii tokko isaatti harkisi. Gara G-3 tti jijjiiruuf wanta cuqaasi.

Sajoo

Naannawa wanta G-3 keessaa

Geengoo keessa kaa'i(abbuuroo)

Wanta filatamee maddii geengoowwane yaadaatti marsuun roga dogoggoraa kenna, ittaansuun akkaataa wanta tokko itti ilaalan ida'a. Qabannoo wanta filatamee faalleesuuf harkisi. Yoo wanti filatame dachaafama rog-addee yookin golboo Bezier ta'uu baate, wantichi osoo faallaa hin ta'in dura battalumatti dachaafamaatti jijjiirta.

Sajoo

Geengoo keessa kaa'i(abbuuroo)

Geengookaa'i (dabsuu)

Wanta filatame maddii geengowwan yaadatti marsuudhaan faallessa. Jeequudhaaf qabannoo wanta filatamee harkisi. Wanti filatame dachaafama rog-addee yoo ta'uu baate, battalumatti osoo hin faallessiin wanticha gara dachaafamaatti jijjiira.

Sajoo

Geengookaa'i (dabsuu)

Faallessuu

Qabbannoo wanta filatamee boca isaa akka jijjiirtu gargaara. Wantichi filatame rog-addee dachaafama yoo ta'uu baate battalumatti osoo hin faallessin dura wanticha gara dachaafamaatti jijjiirta.

Sajoo

Faallessuu

Iftooma

Applies a transparency gradient to the selected object. The transparency line represents a grayscale, with the black handle corresponding to 0% transparency and the white handle to 100% transparency.

Kallattii garagaartoo iftoomaa jijjiiruuf qabannoo adii harkisi. Dheerina gargartoo jijjiiruuf qabannoo gurraacha harkisi. Kabala Halluu irraa gatii saxxiillaa isaanii jijjiiruuf copha halluuwwanii qabannoo dabalataanis harkiisi.

Sajoo Yaaddannoo

Kabala Halluu agarsiisuuf, Mul'anno - Kamshaa -Kabala Halluu fili.


Sajoo

Iftooma

Gargaartoo

Gargaartoo guutamu wanta filatamee ibsa. Ajajni kun kan argamu gargaartoo wanta filatamee Bal'ina - Dhangii keessaa yoo fayyadamte qofa. Kallattii gargaartoo yookiin dheerina gargaartoo harkisi. Dabalaanis kabala halluu irraa halluuwwan qabannoo irratti harkisuu ni dandeessa halluu gargaartoo qabxii dhumaa jijjiiruuf. Kabala halluu agarsiisuuf mul'annoo kamshaa - kabala Halluu filadhu.

Sajoo Yaaddannoo

Kabala Halluu agarsiisuuf, Mul'anno - Kamshaa -Kabala Halluu fili.


Sajoo

Gargaartoo

Please support us!