Maki

Iddichii wanta filatamee gara gadjala iddoo wanta filannoo kessattii dabala. Ajajnii kunii wantoota walitti dachaafaman waliin akka garittii fayyada.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Wanta tokko yookin tokkoo ol fili halqara baafataa banii kanabooda Makki - Boocafiladhu


Iddoon wantoota gidduuttii mula`atuun hundii nieegamma.

Please support us!