Gara Ragaddeettii

Wantoota filataman gara ragaddeettii jijjiri (wantoota cufamanii sarara qajeelaan marfaman). Haalii argamsa wantotaa hin jijjiramu. Jijjiramichi mul`isuuf mirga cuqaastee Qabxiiwan Gulaalii filachuu dandessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Halqara baafataa wanta filatamee bani itti aansuun Jijjiiri - Gara Rogaddeetti filadhu


Calaqqeewwan suurxiqqoo gara Saxaatoo vectoritti jijjiru

To Polygon dialog

Gara Ragaddeettii jjjiiri

Dirqaloota armaan gadii fakkii suur xiqqaa gara ragaddeettii jijjiruuf babadamuu. Fakkichii jijjiramee dhugadhaan walittii qabama ragadewwan xixiqqo haluun gutamanii dha.

Qindaa`inoota

Dirqaloota jijjirama fakkichaaf qndessi.

Lakkoofsa halluwanii:

Fakkicha jijjiramee keessaa lakkofsa halluwanii mul`achu qaban galchii. Argamsa tokkon tokkoon halluwwan fakkichaa keessaattiif LibreOffice `n ragaddee burqisisa.

Hir'na qaphxii

Ragaddeewwan hallu gatii pikselii galchiitee irraa xixxiqoo ta`an haqa.

Qaawwoota guuti

Garaagarumaa haallu fayyadamaa hir`ina qaphxitiin uumamee guuti.

Hamamtaa daltuuli

Guutina duubbeef hamamtaa rektanglii saagi.

Source image:

Durargii fakkicha jalqabaa.

Fakkii vektaraayizefamee:

Durargii fakkichaa jijjiramee. Fakkii vektaraayizefamee uumuuf Durargii cuqaasi.

Guddina

Jijjiramma guddinichaa mul`isa.

Durargii

Fakkicha jijjiramee osoo geddaruumsa hin fayyadamiin duraargisiisa.

Please support us!