Jijjiiri

Dirqaloota wantoota filataman jjjiiri.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

Halqara baafataa wanta filatamee bani itti aansuun Jijjiiri filadhu


Gara qonyootti

Wantoota filatamee gara qonyoo bezirtti jijjiri.

Gara Ragaddeettii

Wantoota filataman gara ragaddeettii jijjiri (wantoota cufamanii sarara qajeelaan marfaman). Haalii argamsa wantotaa hin jijjiramu. Jijjiramichi mul`isuuf mirga cuqaastee Qabxiiwan Gulaalii filachuu dandessa.

Gara rogattii

Wantiicha filatamee gara rogadettii ykn tuutee rogadettii jijjira. Jijjiramtichii yoo tuutee rogaadotaa (fakkenyaaf, yemmuu wanta bareefamaa jijjirtuu)kan ummuu ta`ee, kana booda tokkoon tokkoon wantoota foilachuukettiin durattii tuuticha galchuuf F3 dhiibi.

Gara g-3ttii jijjirii

Wanticha filatamee gara garsaddee (g-3)ttii jijjiira.

Gara wanta nanna`aa g-3 jijjirii

Wantiicha filatamee siiqee irraangaddeen sochossun gar-saddee ummuu dandessa.

Gara suurxiqqoo

Wantiicha filatammee gara surxiqqoottii (tarsaa pekselii kan fakkiibakka bu`uu)jijjiira

Gara galsarmeettii

Wantiicha filatamee gara Foddaawwan Dhangii Galsarmee(WMF), kan suurxiqqoo fi deetaa saxaatoo veektarii of kessaa qabuttii jijjiira.

Please support us!