Interaction

Yeroo agarsiisa islaayidii yommuu wantichii filatamee akkamitti amala akka agarsisuu hika.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Format - Interaction.

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction


Gocha yeroo cuqaasas hantuuttee

Yeroo agarsisa islaayidii yomuu wanticha filatamee cuqaastuu. gochiicha adeemsifamuu murteessa.

Gocha malee

Gochii hin uumamuu.

Islaayidii jalqabaati deemi

Agarsiisa islaayidii keessa islaayidii tokko gara boodaatti siqsa.

Gara islaayidii duuraatti deemi

Agarsiisa islaayidii keessa islaayidii tokkoo gara duuraatti sochoosa.

Gara islaayidii duuraatti deemi

Agarsiisa islaaidii keessa gara islaayidiicha duuraatti utaala.

Gara islaayidii maayyitti deemi

Agarsiisa islaaidii keessa gara islaayidiicha maayyiitti utaala.

Gara fuulaa yookin wantootti deemi

Gara islaayidiitti yookin wantoota maqeeffamani islaayidii keessa jiraniti utaala.

Akeeka

Islaayidoota fi wantoota itti akeekachuu dandeessuu tarressa.

Islaayidii / Wanta

Maqaa islaayidiichaa yookin wantichaa ilaaluu barbaaduu galchii.

Barbaadi

Islaayidicha yookin wantichaa ilaaluu barbaaduu galchii.

Gara galmeetti deemi

Yeroo agarsiisa islaayidii faayiliitti bana yookin agarsisa. Yoo faayiliiLibreOffice akka galmee akeekaati yomuu filatee fuula bantuu ilee murteessuu dandeessa.

Galmee

Iddoo galmee akeekaa hiiki.

Galmee

Faayilii banuu barbaaduutti xurree galchii ykn faayiliicha hundeessuf Iyyaafataa cuqaasi.

Iyyaafataa

Faayiliicha banuu barbaaduu agarsiisii.

Play audio

Plays an audio file.

Audio

Define the location of the audio file.

Audio

Enter a path to the audio file you want to open, or click Browse to locate the file.

Iyyaafataa

Locate the audio file you want to play.

note

If you did not install audio files with LibreOffice, you can run the LibreOffice Setup program again and select Modify.


Taphachiisi

Plays the selected audio file.

Sagantaa adeemsiisi

Yeroo agarsiisa islaayidii sagantaa jalqaba.

Sagantaa

Sagantaa

Sagantaa jalqabuu barbaaduutti xurree galchii, yookin saganticha hundeessuuf Iyyaafataacuqaasi.

Iyyaafataa

Sagantaa jalqabuu barbaaduu hundeessi.

Maakroo adeemsiisi

Yeroo agarsiisa islaayidii maakiroo hojjata.

Maakroo

Maakroo

Maakricha hojjachuu barbaadduuf xurree galichii, yookiin maakricha hundeessuuf Iyyaafata cuqaasi.

Iyyaafataa

Maakricha hojjachuu barbaaduu agarsiisi.

Dhiheessa bahinsaa

Dhiheessa fixa.

Gocha wantaa jalqabii

"Gocha wantoota jalqaba" OLE saagamaniif galfaticha filachuu dandeesa.

Gulaali

Wanticha haalata guulaalaatin bana.

Please support us!