Islaayidii Ce`uumsaa

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose View - Slide Transition.


Sajoo Qaxxee

To apply the same transition effect to more than one slide, switch to the Slide Sorter, select the slides, and then choose Slide - Slide Transition.


Slide Transition

Select the slide transition you want to use for the selected slides.

Variant

Select a variation of the transition. This list is only available for certain transitions.

Duration

Sets the duration of the slide transition.

Sagalee

Lists sounds that can played during the slide transition.

Hanga sagalee ittii anutti marsi

Hanga sagalee birraa jalqabutii sagalicha dadebiftee taphachisuuf fi;ladhu.

Islaayidii olaansi

Islaayidii ittii aanu akkamittii akka argattu murtessi.

Cuqaasa hantuuttee irraa

Cuqaasa hantuuttee irraa gara islaayidii ittii anuttii darbuuf filadhuu.

Ofumaan boodaa

Gara islaayidii aanuttii daqiqoota boodaatti darbuuf filadhuu qabduu qanxitii aansuun dirree lakkofsichaa keessaa daqiqoota galchii, yookiin immoo qabduu qanxii cuqaasii.

Apply Transition to All Slides

Galmee pirazanteshinii amma kessattii ce`umsa islaayidicha filatammee islaayidoota hundaaf ittii fayyadama.

Taphachiisi

Ce`umsa islaayidicha amma akka durargitti mul`isa.

Durargii ofmaa

Galmee keessa ce`umsa islaayidii yeruma sanittii arguuf filadhu.

Please support us!