Qindeessi

Sadarkaa tartiibicha wantoota filattamani jijjiiruu.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Arrange.

From the tabbed interface:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

From toolbars:

Icon Arrange

Qindeessi


Wantoota Jala Sararaman

Fulduratti Fidi

Wanticha filatame duuraa duubaa kallatti irraa sochoosam, kunis fuldura wantota.birootti.

Duratti Dabarsi

Wanticha filatame sadarkaa tokkoo olkaasu sochoosa, kunis duuraa duubni tartiibaa gubbaatti dhiyaata.

Duubatti Ergi

Wanticha filatame sadarkaa tokkoo gadii busuun sochoosa, kunis duuraa duubni tartiibaa gaditti dhiyaata.

Gara Duubatti Ergi

Wanticha filatame gara duuraa duubaa tarreeffama gaditti siksa, kunis wantoota biraa duuba jira.

Fulddura ajajaa wantaa

Wanticha filatamee gara fuuldura wanta ifteessiteettii sochoossuun sadarkaa tartibichaa jijjirii. Iddoo argicha wanta filatamee hin jijjiiramuu.

Duuba wantaa

Wantichii filatamee gara duuba wanta ifteessuu barbaaddutti sochoosuun sadarkaa tartibichaa jijjiria.

Haala duuraanii irraa falleessuu

Sadarkaa tartibicha wantoota filatamanii haala filaatiin kaa`a.

Please support us!