Kornyoowwan

Sets the properties of a connector.

Akaakuu

Akaakuuwwan kornyoowwan jiran hunda tarreessa. Akaakuu kornyoo afuurtuu jira: Dhaabbatoo, sarara qajeelaa, fi jal'ataa dha.

Jalata sararaa

Jalata kornyoo sararaa hiika foddaan durargii bu'aa kana mu'isa.

Sarara 1

Sarara 1'f gatii jalataa saagi.

Sarara 2

Sarara 2'f gatii jal'ataa saagi.

Sarara3

Sarara 3'f gatii jal'ataa saagi.

Addaan fageenya sararaa

Kornyootaaf addaan fageenya iddoo qindeessa.

Dalga jalqabi

Haaqma iddoo dalgee jalqaba kornyooti barbaaduu saagi.

Irraangadee jalqabi

Hamma iddoo jalqaba gadeetti barbaadduu saagi.

Dhuuma dalgee

haamma iddoo dalgichaa kornyooti barbaaduu saagi.

Dhuuma irrangade

Hamma iddo Irrangadicha maayyii Kornyooti barbaaduu saagi.

Jal'ata sararaa haaromsuu

Gatii jal'ataa sararaa gara durtiitti haaromsa.(This command is only accessible through the context menu).

Please support us!