Load Master Slide

Dhiheessaa keetiif saxaaxi islaayidii dabalataa fe'i.

Gosa Saxaaxi filiitii, ittaansuun qajoojii fayyadamuu barbaadduu fili.

Gosawwan

Akaa kuuwwan Saxaxi islaayidit Jiran mul'isa.

Qajojiiwwan

Akaakuuwwa saxaxicha fulatameef qajojiiwwan mul'isa.

Dabalata>>

Shows or hides a preview of a selected template.

Sajoo Yaaddannoo

Qajoojjiiwwan tokko tokko wantoota barruu yookiin wantoota fakkaasuu mul'ataa ta'e qabaachuu dhiisuu danda'u.


Please support us!