Ajaja kana bira gahuuf...


Slide Design Dialog

Saxaaxi islaayidii

Saxaaxiwwan islayidichaa keetif fayyaddamuu dandeessu muul'isa. Islaayidicha ammaaatif fayyadamuuf, saxaaxi filadhuu kana boodaTOLE cuqaasi.

Fuula durduubee waljala jijjiiri

Applies the background of the selected slide design to all of the slides in your document.

Duubbeewwan itti hin fayyadamnee haqi

Deletes unreferenced background slides and presentation layouts from your document.

Fe'i

Please support us!